Skydd av personuppgifter.

Vi är mycket glada över att du har visat intresse för vårt företag. Dataskydd är av särskilt hög prioritet för ledningen på Lobster DATA GmbH. Lobster DATA GmbH:s webbplats kan användas utan att tillhandahålla några personuppgifter. Men om en registrerad vill använda speciella tjänster från vårt företag via vår webbplats kan det vara nödvändigt att behandla personuppgifter. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon rättslig grund för sådan behandling, får vi i allmänhet samtycke från den registrerade. Behandlingen av personuppgifter, såsom namn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en registrerad ska alltid vara i linje med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som gäller för Lobster DATA GmbH. Med hjälp av denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om typen, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Dessutom informeras registrerade om sina rättigheter med hjälp av denna sekretesspolicy. Som personuppgiftsansvarig har Lobster DATA GmbH genomfört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det mest fullständiga skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Trots detta kan internetbaserade dataöverföringar i allmänhet ha säkerhetsluckor, så absolut skydd kan inte garanteras. Av denna anledning är varje registrerad fri att överföra personuppgifter till oss på alternativa sätt, till exempel via telefon.

Samtyckesförklaring:

Genom att ange min e-postadress och kryssa i “rutan” för integritetspolicyn för kontaktformulär på Lobsters webbplats godkänner jag att Lobster DATA GmbH regelbundet får skicka information om Lobsters produktportfölj till mig via e-post. Jag kan när som helst återkalla mitt samtycke till Lobster DATA GmbH.

1. DEFINITIONER

Dataskyddsdeklarationen från Lobster DATA GmbH är baserad på de villkor som används av den europeiska lagstiftaren för antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår integritetspolicy bör vara lätt att läsa och förstå för allmänheten såväl som för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi förklara de termer som används i förväg.

Vi använder bland annat följande termer i denna sekretesspolicy:

A) PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter är all slags information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad “den registrerade”). En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en onlineidentifierare eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

B) BERÖRD PERSON

Den registrerade är varje identifierad eller identifierbar fysisk person, vars personuppgifter behandlas av den personuppgiftsansvarige som ansvarar för behandlingen.

C) BEHANDLING

Behandling innebär varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, vare sig det sker per automatik eller inte, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, behandling eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller annat tillhandahållande av uppgifter, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

D) BEGRÄNSNING AV BEHANDLING

Restriktion av behandling är märkning av lagrade personuppgifter i syfte att begränsa dess framtida behandling.

E) PROFILERING

Profilering innebär alla former av automatisk behandling av personuppgifter som består i att använda personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens arbetsprestation, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.

F) PSEUDONYMISERING.

Pseudonymisering är behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en viss registrerad person utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information förvaras separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte hänförs till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

G) PERSONUPPGIFTSANSVARIG ELLER PERSON SOM ANSVARAR FÖR BEHANDLINGEN

Den personuppgiftsansvarige eller den person som ansvarar för behandlingen är den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, institution eller annat organ som, ensamt eller tillsammans med andra, bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för sådan behandling fastställs i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt, kan den personuppgiftsansvarige eller de särskilda kriterierna för att utse denne föreskrivas i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt.

H) PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Personuppgiftsbiträde är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter på uppdrag av den personuppgiftsansvarige.

I) MOTTAGARE

Mottagaren är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ, till vilken personuppgifterna lämnas ut, oavsett om det är en tredje part eller inte. Offentliga myndigheter som får ta emot personuppgifter inom ramen för en särskild undersökning i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt ska dock inte betraktas som mottagare.

J) TREDJE PART

Med tredje part avses en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ än den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet och personer som, under direkt överinseende av den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet, är behöriga att behandla personuppgifter.

K) SAMTYCKE

Samtycke är varje frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring från den registrerade genom vilken han eller hon, genom ett uttalande eller genom en tydlig bekräftande handling, godtar behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne.

2. NAMN OCH ADRESS TILL DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE.

Personuppgiftsansvarig i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), andra dataskyddslagar som är tillämpliga i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser om dataskydd är Lobster DATA GmbH Bräuhausstraße 1 82327 Tutzing Tyskland Telefon: +49 8158 4529 300E-post: information@lobster.deWebbplats: lobster-world.com

3. NAMN OCH ADRESS TILL DATASKYDDSOMBUDET.

Den personuppgiftsansvariges dataskyddsombud är: Franz Bertusch Lobster DATA GmbH Bräuhausstraße 1 82327 Tutzing Tyskland Telefon: +49 8158 4529 321 E-post: datenschutz@lobster.deWebbplats: lobster-world.com Alla registrerade kan när som helst kontakta vårt dataskyddsombud direkt med frågor eller förslag om dataskydd.

4. COOKIES

För att ge dig ett optimalt besök på vår webbplats använder vi cookies och liknande tekniker. Dessa inkluderar cookies som är tekniskt nödvändiga för kontroll och smidig drift av vår webbplats. Vi använder också cookies för anonym insamling av statistik och cookies som kan användas för att visa personligt innehåll även efter att du har besökt vår webbplats. I våra cookie-inställningar kan du själv bestämma vilka cookies du vill tillåta. I cookie-inställningarna kan du också se vilka cookies som ska lagras av vilken tjänsteleverantör, med vilket namn och vilken livslängd. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och ändra det i enlighet med detta i cookie-inställningarna. Du kan komma åt cookie-inställningarna via följande länk eller via en motsvarande länk i sidfoten   a) Tekniskt nödvändigt: Detta inkluderar alla tekniskt nödvändiga skript, cookies och andra element. Den rättsliga grunden för denna behandling är artikel 6.1 b i GDPR, i den mån dessa cookies behandlar uppgifter för avtalsinitiering eller avtalsuppfyllelse. Om behandlingen inte syftar till att inleda eller fullgöra ett avtal, ligger vårt berättigade intresse i att förbättra funktionaliteten på vår webbplats. Den rättsliga grunden är då Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR.b) Tekniskt inte nödvändig:Cookies som inte är tekniskt nödvändiga är t.ex. cookies från kategorierna “Analys / Statistik”, “Personalisering” eller “Annonser”. Här lagras besökare, webbplatsbesök och olika andra data anonymt, men endast om du uttryckligen samtycker till detta.    c) Alternativ för borttagning: Du kan förhindra eller begränsa installationen av cookies genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Du kan också när som helst radera cookies som redan har sparats. Vilka steg och åtgärder som krävs för detta beror dock på vilken webbläsare du använder. Om du har några frågor, använd hjälpfunktionen eller dokumentationen för din webbläsare eller kontakta dess tillverkare eller support. Om du förhindrar eller begränsar installationen av cookies kan det dock innebära att alla funktioner på vår webbplats inte kan användas i sin fulla omfattning. Vi använder samtyckesverktyget “Real Cookie Banner” för att hantera de cookies och liknande tekniker som används (spårningspixlar, webbfyrar etc.) och relaterade samtycken. Detaljer om hur “Real Cookie Banner” fungerar finns på https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter i detta sammanhang är artikel 6.1 c i GDPR och artikel 6.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse är hanteringen av de cookies och liknande tekniker som används och de relaterade samtyckena. Tillhandahållandet av personuppgifter är varken avtalsenligt eller nödvändigt för att ingå ett avtal. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte tillhandahåller personuppgifterna kommer vi inte att kunna hantera ditt samtycke.Historik över sekretessinställningarÅterkalla samtycke

5. INSAMLING AV ALLMÄNNA DATA OCH INFORMATION

Lobster DATA GmbH:s webbplats samlar in en rad allmänna data och information när en registrerad eller ett automatiserat system besöker webbplatsen. Dessa allmänna data och information lagras i serverns loggfiler. De (1) webbläsartyper och versioner som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) den webbplats från vilken ett åtkomstsystem kommer åt vår webbplats (så kallad referrer), (4) de underwebbplatser som nås via ett åtkomstsystem på vår webbplats kan registreras, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en internetprotokolladress (IP-adress), (7) internetleverantören för åtkomstsystemet och (8) andra liknande data och information som används för säkerhetsändamål i händelse av attacker mot våra informationstekniska system. Vid användning av dessa allmänna data och information drar Lobster DATA GmbH inga slutsatser om den registrerade. Snarare krävs denna information för att (1) korrekt leverera innehållet på vår webbplats, (2) optimera innehållet på vår webbplats och reklam för den, (3) säkerställa den långsiktiga funktionaliteten hos våra informationstekniska system och tekniken på vår webbplats, och (4) förse brottsbekämpande myndigheter med den information som krävs för straffrättsligt åtal i händelse av en cyberattack. Därför analyserar Lobster DATA GmbH anonymt insamlade data och information statistiskt, i syfte att öka dataskyddet och datasäkerheten för vårt företag, och för att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. De anonyma uppgifterna i serverns loggfiler lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.

6. REGISTRERING PÅ VÅR WEBBPLATS

Den registrerade har möjlighet att registrera sig på den personuppgiftsansvariges webbplats genom att tillhandahålla personuppgifter. Vilka personuppgifter som överförs till den personuppgiftsansvarige bestäms av respektive inmatningsmask som används för registrering. De personuppgifter som den registrerade anger samlas in och lagras uteslutande för intern användning av den personuppgiftsansvarige och för den personuppgiftsansvariges egna syften. Den personuppgiftsansvarige kan ordna så att uppgifterna vidarebefordras till en eller flera processorer, till exempel en pakettjänstleverantör, som också kommer att använda personuppgifterna uteslutande för intern användning som kan hänföras till den personuppgiftsansvarige. Vid registrering på den personuppgiftsansvariges webbplats lagras även den IP-adress som tilldelats av den registrerades Internetleverantör (ISP) samt datum och tid för registreringen. Dessa uppgifter lagras mot bakgrund av att detta är det enda sättet att förhindra missbruk av våra tjänster och, om nödvändigt, för att göra det möjligt att utreda brott. I detta avseende är lagringen av dessa uppgifter nödvändig för att skydda den registeransvarige. Dessa uppgifter lämnas inte ut till tredje part, såvida det inte finns en rättslig skyldighet att lämna ut dem eller om utlämnandet sker i syfte att lagföra brott. Registreringen av den registrerade med frivilligt tillhandahållande av personuppgifter tjänar den personuppgiftsansvarige att erbjuda den registrerade innehåll eller tjänster som, på grund av sakens natur, endast kan erbjudas registrerade användare. Registrerade personer är fria att när som helst ändra de personuppgifter som lämnats vid registreringen eller att helt radera dem från den personuppgiftsansvariges databas. Den personuppgiftsansvarige ska när som helst på begäran ge varje registrerad information om vilka personuppgifter som rör den registrerade som lagras. Vidare ska den personuppgiftsansvarige rätta eller radera personuppgifter på begäran eller indikation från den registrerade, i den mån detta inte strider mot några lagstadgade lagringsskyldigheter. Alla anställda hos den personuppgiftsansvarige står till den registrerades förfogande som kontaktpersoner i detta sammanhang.

7. PRENUMERATION PÅ VÅRT NYHETSBREV

På webbplatsen för Lobster DATA GmbH ges användarna möjlighet att prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. Den inmatningsmask som används för detta ändamål avgör vilka personuppgifter som överförs till den personuppgiftsansvarigeansvarige när nyhetsbrevet beställs. Lobster DATA GmbH informerar regelbundet sina kunder och affärspartners med hjälp av ett nyhetsbrev om företagets erbjudanden. Vårt företags nyhetsbrev kan endast tas emot av den registrerade om (1) den registrerade har en giltig e-postadress och (2) den registrerade registrerar sig för att ta emot nyhetsbrevet. Av juridiska skäl skickas ett bekräftelsemeddelande till den e-postadress som den registrerade har angett för första gången för nyhetsbrevsutskick med hjälp av double opt-in-förfarandet. Detta bekräftelsemeddelande används för att kontrollera om ägaren av e-postadressen som den registrerade har godkänt mottagandet av nyhetsbrevet. När du registrerar dig för nyhetsbrevet lagrar vi också IP-adressen som tilldelats av Internetleverantören (ISP) för det datorsystem som används av den registrerade vid tidpunkten för registreringen, samt datum och tid för registreringen. Insamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att kunna spåra (eventuellt) missbruk av en registrerads e-postadress vid ett senare tillfälle och tjänar därför som rättsligt skydd för den personuppgiftsansvarige. De personuppgifter som samlas in när du registrerar dig för nyhetsbrevet används uteslutande för att skicka vårt nyhetsbrev. Dessutom kan prenumeranter på nyhetsbrevet informeras via e-post om detta är nödvändigt för driften av nyhetsbrevstjänsten eller en registrering i detta avseende, vilket kan vara fallet i händelse av ändringar i nyhetsbrevserbjudandet eller i händelse av en förändring av tekniska omständigheter. De personuppgifter som samlas in som en del av nyhetsbrevstjänsten kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Prenumerationen på vårt nyhetsbrev kan avbrytas av den registrerade när som helst. Samtycket till lagring av personuppgifter, som den registrerade har gett oss för utskick av nyhetsbrev, kan återkallas när som helst. Det finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev för att återkalla samtycke. Det är också möjligt att när som helst avregistrera sig från nyhetsbrevet direkt på den personuppgiftsansvariges webbplats eller att informera den personuppgiftsansvarige om detta på annat sätt.

8. SPÅRNING AV NYHETSBREV

Nyhetsbreven från Lobster DATA GmbH innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrgrafik som är inbäddad i e-postmeddelanden som skickas i HTML-format för att möjliggöra loggfilsinspelning och loggfilsanalys. Detta gör det möjligt att statistiskt analysera framgången eller misslyckandet med marknadsföringskampanjer online. Baserat på den inbäddade spårningspixeln kan Lobster DATA GmbH se om och när ett e-postmeddelande öppnades av en registrerad person, och vilka länkar i e-postmeddelandet som den registrerade personen har använt. Sådana personuppgifter som samlas in via spårningspixlarna i nyhetsbreven lagras och utvärderas av den personuppgiftsansvarige för att optimera nyhetsbrevsutskicket och för att anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev ännu bättre till den registrerades intressen. Dessa personuppgifter vidarebefordras inte till tredje part. Den registrerade har rätt att när som helst återkalla det separata samtycke som ges i detta avseende via det dubbla opt-in-förfarandet. Efter annullering kommer dessa personuppgifter att raderas av den personuppgiftsansvarige. Lobster DATA GmbH betraktar automatiskt ett tillbakadragande från mottagandet av nyhetsbrevet som en återkallelse.

9. KONTAKTMÖJLIGHET VIA WEBBPLATSEN

Webbplatsen för Lobster DATA GmbH innehåller information som möjliggör en snabb elektronisk kontakt med vårt företag, samt direkt kommunikation med oss, som också innehåller en allmän adress till den så kallade elektroniska posten (e-postadress). Om en registrerad kontaktar den personuppgiftsansvarige via e-post eller via ett kontaktformulär lagras de personuppgifter som överförs av den registrerade automatiskt. Sådana personuppgifter som på frivillig basis överförs av en registrerad till den personuppgiftsansvarige lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Dessa personuppgifter vidarebefordras inte till tredje part. Sådana personuppgifter som samlas in via spårningspixlarna i nyhetsbreven lagras och utvärderas av den personuppgiftsansvarige för att optimera nyhetsbrevsutskicket och för att anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev ännu bättre till den registrerades intressen. Dessa personuppgifter vidarebefordras inte till tredje part. Den registrerade har rätt att när som helst återkalla det separata samtycke som ges i detta avseende via det dubbla opt-in-förfarandet. Efter annullering kommer dessa personuppgifter att raderas av den personuppgiftsansvarige. Lobster DATA GmbH betraktar automatiskt ett tillbakadragande från mottagandet av nyhetsbrevet som en återkallelse.

10. RUTINMÄSSIG RADERING OCH BLOCKERING AV PERSONUPPGIFTER

Den personuppgiftsansvarige ska behandla och lagra den registrerades personuppgifter endast under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagringen, eller så långt detta medges av den europeiska lagstiftaren eller andra lagstiftare i lagar eller andra författningar som den personuppgiftsansvarige omfattas av.

Om lagringsändamålet inte är tillämpligt, eller om en lagringsperiod som föreskrivs av den europeiska lagstiftaren eller annan behörig lagstiftare löper ut, blockeras eller raderas personuppgifterna rutinmässigt i enlighet med rättsliga krav.

11. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER.


a) Rätt till bekräftelse

Varje registrerad ska ha rätt enligt den europeiska lagstiftaren att från den personuppgiftsansvarige få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne behandlas eller inte. Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige.


a) Rätt till tillgång

Varje registrerad ska ha rätt enligt den europeiska lagstiftaren att från den personuppgiftsansvarige få gratis information om hans eller hennes personuppgifter som lagras vid vilken tidpunkt som helst och en kopia av denna information. Dessutom har den europeiska lagstiftaren beviljat den registrerade tillgång till följande information:

 • Bearbetningens ändamål
 • De kategorier av personuppgifter som behandlas
 • De mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer
 • Om möjligt, den planerade period under vilken personuppgifterna kommer att lagras, eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa den perioden
  Rätten att av den personuppgiftsansvarige begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling av personuppgifter som rör den registrerade eller att invända mot sådan behandling
  Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
 • om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: All tillgänglig information om uppgiftskällan
  Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, som avses i artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och, åtminstone i dessa fall, meningsfull information om den logik som ingår, samt betydelsen och de förväntade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade.

Vidare ska den registrerade ha rätt att få information om huruvida personuppgifter överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den registrerade också rätt att bli informerad om lämpliga skyddsåtgärder avseende överföringen.

Om en registrerad vill utöva denna rätt till tillgång kan de när som helst kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige.

a) Rätt till rättelse

Varje registrerad ska ha den rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om honom eller henne rättade av den personuppgiftsansvarige. Med beaktande av syftet med behandlingen ska den registrerade också ha rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, inklusive genom att tillhandahålla ett kompletterande uttalande.

Om en registrerad vill utöva denna rätt till rättelse kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos den personuppgiftsansvarige.

d) Rätt till radering

Varje registrerad ska ha rätt enligt den europeiska lagstiftaren att av den personuppgiftsansvarige få personuppgifter som rör honom eller henne raderade utan onödigt dröjsmål, och den personuppgiftsansvarige ska ha skyldighet att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om någon av följande grunder är tillämplig, så länge som behandlingen inte är nödvändig:

 • De registrerade är inte längre nödvändiga i förhållande till de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.
 • Den registrerade återkallar det samtycke som behandlingen grundar sig på enligt artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen eller artikel 9.2 a i dataskyddsförordningen. 9.2 a GDPR och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.
 • Den registrerade invänder mot behandlingen enligt artikel 21.1 GDPR och det inte finns några tvingande berättigade skäl för behandlingen, eller den registrerade invänder mot behandlingen enligt artikel 21.2 GDPR.
 • Personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av.
 • Personuppgifterna har samlats in i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster som avses i artikel 8.1 i GDPR

Om någon av de ovan nämnda orsakerna gäller och en registrerad vill begära radering av personuppgifter som lagras av Lobster DATA GmbH kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige. En anställd hos Lobster DATA GmbH ska omedelbart se till att begäran om radering uppfylls omedelbart.

Om personuppgifterna har offentliggjorts av Lobster DATA GmbH, och vårt företag, som personuppgiftsansvarig, är skyldigt enligt artikel 17.1 i GDPR att radera personuppgifterna, ska vi inte längre behandla personuppgifterna. 1 GDPR ska Lobster DATA GmbH vidta lämpliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, med beaktande av tillgänglig teknik och implementeringskostnaderna, för att informera andra personuppgiftsansvariga som behandlar de publicerade personuppgifterna om att den registrerade har begärt radering av alla länkar till dessa personuppgifter eller av kopior eller repliker av dessa personuppgifter från dessa andra personuppgiftsansvariga, i den mån behandlingen inte är nödvändig. En anställd på Lobster DATA GmbH kommer att ordna de nödvändiga åtgärderna i enskilda fall.

e) Rätt till begränsning av behandling

Varje registrerad ska ha den rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren att från den personuppgiftsansvarige erhålla begränsning av behandling där något av följande gäller:

 • Personuppgifternas korrekthet ifrågasätts av den registrerade, under en period som ger den personuppgiftsansvarige möjlighet att verifiera personuppgifternas korrekthet.
 • Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär i stället begränsning av deras användning.
 • Den personuppgiftsansvarige behöver inte längre personuppgifterna för syftet med behandlingen, men de krävs av den registrerade för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
 • Den registrerade har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i GDPR i väntan på kontroll av huruvida den personuppgiftsansvariges legitima skäl åsidosätter den registrerades.

Om ett av de ovan nämnda villkoren är uppfyllda, och en registrerad vill begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som lagras av Lobster DATA GmbH, kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos den personuppgiftsansvarige. Den anställde på Lobster DATA GmbH kommer att ordna begränsningen av behandlingen.

f) Rätt till dataportabilitet

Varje registrerad ska ha rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren att få de personuppgifter om honom eller henne, som han eller hon har lämnat till en personuppgiftsansvarig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Han eller hon har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder från den personuppgiftsansvarige till vilken personuppgifterna har tillhandahållits, om behandlingen baseras på samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR eller artikel 9.2 a i GDPR eller på ett avtal i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR och om behandlingen baseras på artikel 6.1 i GDPR. 1 b GDPR och behandlingen utförs automatiserat, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Vid utövandet av sin rätt till dataportabilitet enligt artikel 20.1 GDPR ska den registrerade dessutom ha rätt att begära dataportabilitet från den personuppgiftsansvarige, i enlighet med artikel 20.1 GDPR. 1 GDPR, ska den registrerade ha rätt att få personuppgifterna överförda direkt från en personuppgiftsansvarig till en annan, där det är tekniskt genomförbart och när det inte påverkar andras rättigheter och friheter negativt.

För att hävda rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta någon anställd hos Lobster DATA GmbH.

g) Rätt till invändning

Varje registrerad ska ha den rätt som beviljats av den europeiska lagstiftaren att, av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation, när som helst invända mot behandling av personuppgifter om honom eller henne, som grundas på artikel 6.1 e eller f i GDPR. Detta gäller även profilering baserad på dessa bestämmelser.

I händelse av en invändning kommer Lobster DATA GmbH inte längre att behandla personuppgifterna om vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Om Lobster DATA GmbH behandlar personuppgifter för direkt marknadsföring, ska den registrerade ha rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter som rör honom eller henne för sådan marknadsföring. Detta gäller även profilering i den utsträckning som den är relaterad till sådan direkt marknadsföring. Om den registrerade invänder till Lobster DATA GmbH mot behandlingen för direkt marknadsföring, kommer Lobster DATA GmbH inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

Den registrerade har dessutom rätt, av skäl som hänför sig till hans eller hennes särskilda situation, att invända mot behandling av personuppgifter om honom eller henne av Lobster DATA GmbH för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89.1 i dataskyddsförordningen. 89(1) i GDPR, såvida inte behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift som utförs av skäl av allmänt intresse.

För att utöva rätten till invändning kan den registrerade kontakta någon anställd hos Lobster DATA GmbH eller en annan anställd direkt. Dessutom är den registrerade fri i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, och utan hinder av direktiv 2002/58/EG, att använda sin rätt att invända genom automatiserade medel med hjälp av tekniska specifikationer.

h) Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering

Varje registrerad ska ha rätt enligt den europeiska lagstiftaren att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, som har rättsliga följder för honom eller henne, eller på liknande sätt i betydande grad påverkar honom eller henne, såvida inte beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig, eller (2) är tillåtet enligt unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt som den personuppgiftsansvarige omfattas av och som också fastställer lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, eller (3) grundas på den registrerades uttryckliga samtycke.

Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig, eller (2) det baseras på den registrerades uttryckliga samtycke, ska Lobster DATA GmbH genomföra lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, åtminstone rätten att få mänsklig intervention från den personuppgiftsansvariges sida, att uttrycka sin synpunkt och bestrida beslutet.

Om den registrerade vill utöva sina rättigheter avseende automatiserat individuellt beslutsfattande kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige.

i) Rätt att återkalla samtycke till dataskydd

Varje registrerad ska ha den rätt som beviljas av den europeiska lagstiftaren att återkalla hans eller hennes samtycke till behandling av hans eller hennes personuppgifter när som helst.

Om den registrerade vill utöva sin rätt att återkalla sitt samtycke kan han eller hon när som helst kontakta en anställd hos den personuppgiftsansvarige.

12. DATASKYDD FÖR JOBBANSÖKNINGAR OCH I ANSÖKNINGSPROCESSEN

Den personuppgiftsansvarige samlar in och behandlar personuppgifter om sökande i syfte att hantera ansökningsprocessen. Behandlingen kan också utföras elektroniskt. Detta är särskilt fallet om en sökande skickar in relevanta ansökningshandlingar till den personuppgiftsansvarige på elektronisk väg, till exempel via e-post eller via ett webbformulär på webbplatsen. Om den personuppgiftsansvarige ingår ett anställningsavtal med en sökande, kommer de överförda uppgifterna att lagras i syfte att behandla anställningsförhållandet i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. Om den personuppgiftsansvarige inte ingår ett anställningsavtal med den sökande, kommer ansökningshandlingarna automatiskt att raderas två månader efter meddelandet om avslagsbeslutet, såvida inte raderingen strider mot någon annan av den personuppgiftsansvariges legitima intressen. Andra legitima intressen i denna mening är till exempel en bevisbörda i förfaranden enligt den allmänna lagen om likabehandling (AGG).

13. DATASKYDDSBESTÄMMELSER OM UTPLACERING OCH ANVÄNDNING AV FACEBOOK

På denna webbplats har den personuppgiftsansvarige integrerat komponenter från företaget Facebook. Facebook är ett socialt nätverk.

Ett socialt nätverk är en social mötesplats som drivs på Internet, en online-gemenskap som i allmänhet gör det möjligt för användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter eller göra det möjligt för internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Facebook gör det möjligt för användare av det sociala nätverket att bland annat skapa privata profiler, ladda upp foton och skapa nätverk via vänförfrågningar.

Det operativa företaget för Facebook är Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Om den registrerade bor utanför USA eller Kanada är Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland, personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats öppnas, som drivs av den personuppgiftsansvarige och på vilken en Facebook-komponent (Facebook-plug-in) har integrerats, uppmanas webbläsaren på den registrerades informationsteknologiska system automatiskt av respektive Facebook-komponent att ladda ner en representation av motsvarande Facebook-komponent från Facebook. En fullständig översikt över alla Facebook-plugins finns på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. I samband med detta tekniska förfarande informeras Facebook om vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade har besökt.

Om den registrerade samtidigt är inloggad på Facebook, känner Facebook igen vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besöker varje gång den registrerade får tillgång till vår webbplats och under hela vistelsen på vår webbplats. Denna information samlas in av Facebook-komponenten och tilldelas av Facebook till den registrerades respektive Facebook-konto. Om den registrerade klickar på en av de Facebook-knappar som är integrerade på vår webbplats, till exempel “Gilla”-knappen, eller om den registrerade lämnar en kommentar, tilldelar Facebook denna information till den registrerades personliga Facebook-användarkonto och lagrar dessa personuppgifter.

Facebook får alltid information via Facebook-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade är inloggad på Facebook samtidigt som han eller hon besöker vår webbplats; detta sker oavsett om den registrerade klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Facebook kan han/hon förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan han/hon besöker vår webbplats.

Facebooks datapolicy, som finns tillgänglig på https://de-de.facebook.com/about/privacy/, ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter av Facebook. Den förklarar också de inställningsalternativ som Facebook erbjuder för att skydda den registrerades integritet. Dessutom finns olika applikationer tillgängliga som gör det möjligt att undertrycka överföringen av data till Facebook. Sådana applikationer kan användas av den registrerade för att undertrycka dataöverföring till Facebook.

14. INTEGRITETSPOLICY FÖR ANVÄNDNING OCH TILLÄMPNING AV BILDER FRÅN GETTY IMAGES

På denna webbplats har den personuppgiftsansvarige integrerat komponenter från företaget Getty Images. Getty Images är en amerikansk bildbyrå. En bildbyrå är ett företag som erbjuder bilder och annat bildmaterial på marknaden. Bildbyråer marknadsför i regel fotografier, illustrationer och filmmaterial. Olika kunder, framför allt webbplatsoperatörer, redaktioner för tryckta medier och TV-medier samt reklambyråer, licensierar de bilder som de använder via en bildbyrå.

Det operativa företaget för Getty Images-komponenterna är Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irland.

Getty Images tillåter (eventuellt gratis) inbäddning av stockbilder. Inbäddning är inkludering eller integrering av specifikt innehåll från tredje part, till exempel text, video eller bilddata, som tillhandahålls av en tredje parts webbplats och sedan visas på din egen webbplats. För inbäddning används en inbäddningskod. En inbäddningskod är en HTML-kod som integreras på en webbplats av en webbplatsoperatör. Om en inbäddningskod har integrerats av en webbplatsoperatör visas det externa innehållet på den andra webbplatsen omedelbart som standard så snart en webbplats besöks. För att visa det externa innehållet laddas det externa innehållet direkt från den andra webbplatsen. Getty Images ger ytterligare information om inbäddning av innehåll under länken http://www.gettyimages.se/resources/embed.

IP-adressen för den internetanslutning som den registrerade använder för att komma åt vår webbplats överförs till Getty Images via den tekniska implementeringen av inbäddningskoden, vilket gör att bilderna från Getty Images kan visas. Getty Images registrerar också vår webbplats, vilken typ av webbläsare som används, webbläsarspråk, tid och längd för åtkomst. Dessutom kan Getty Images samla in navigeringsinformation, dvs. information om vilka av våra undersidor som den registrerade besökte och vilka länkar som klickades på, samt andra interaktioner som den registrerade utförde när han eller hon besökte vår webbplats. Dessa uppgifter kan lagras och analyseras av Getty Images.

Ytterligare information och de tillämpliga dataskyddsbestämmelserna för Getty Images kan hämtas under https://www.gettyimages.se/company/privacy-policy.

15. DATASKYDDSBESTÄMMELSER OM TILLÄMPNING OCH ANVÄNDNING AV GOOGLE ANALYTICS (MED ANONYMISERINGSFUNKTION)

Den personuppgiftsansvarige har integrerat Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på denna webbplats. Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är insamling, sammanställning och utvärdering av data om hur besökare på webbplatser beter sig. En webbanalystjänst samlar bland annat in uppgifter om den webbplats från vilken en registrerad person kom till en webbplats (så kallad referrer), vilka undersidor på webbplatsen som besöktes eller hur ofta och hur länge en undersida besöktes. Webbanalys används huvudsakligen för att optimera en webbplats och för att analysera kostnader och fördelar med internetannonsering.

Operatör för komponenten Google Analytics är Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den personuppgiftsansvarige använder tillägget “_gat. _anonymizeIp” för webbanalys via Google Analytics. Detta tillägg används av Google för att förkorta och anonymisera IP-adressen för den registrerades internetanslutning om vår webbplats nås från en medlemsstat i Europeiska unionen eller från en annan stat som är part i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera flödet av besökare på vår webbplats. Google använder de data och den information som erhålls bland annat för att analysera användningen av vår webbplats, för att sammanställa online-rapporter för oss som visar aktiviteterna på vår webbplats och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av vår webbplats.

Google Analytics placerar en cookie på den registrerades IT-system. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Genom att placera cookien kan Google analysera användningen av vår webbplats. Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats öppnas, som drivs av den personuppgiftsansvarige och på vilken en Google Analytics-komponent har integrerats, uppmanas webbläsaren på den registrerades informationstekniksystem automatiskt av respektive Google Analytics-komponent att överföra data till Google för onlineanalys. Under loppet av denna tekniska procedur får Google kunskap om personlig information, såsom IP-adressen för den registrerade, som tjänar Google, bland annat för att förstå ursprunget för besökare och klick, och därefter skapa provisioner.

Cookien används för att lagra personlig information, såsom åtkomsttid, platsen från vilken åtkomst gjordes och frekvensen av besök på vår webbplats av den registrerade. Varje gång vår webbplats besöks överförs dessa personuppgifter, inklusive IP-adressen för den internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan dela dessa personuppgifter som samlats in genom den tekniska processen med tredje part.

Den registrerade kan, som anges ovan, förhindra att cookies ställs in via vår webbplats när som helst med hjälp av en motsvarande justering av den webbläsare som används och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också förhindra Google från att placera en cookie på den registrerades IT-system. Dessutom kan en cookie som redan har placerats av Google Analytics raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot och förhindra insamling av data som genereras av Google Analytics i samband med användningen av denna webbplats och behandlingen av dessa data av Google. För att göra detta måste den registrerade ladda ner och installera ett webbläsartillägg från länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Detta webbläsartillägg informerar Google Analytics via JavaScript om att inga data och information om besök på webbplatser får överföras till Google. Installationen av webbläsartillägget identifieras av Google som en invändning. Om den registrerades IT-system raderas, formateras eller installeras om vid ett senare tillfälle, måste den registrerade installera webbläsartillägget igen för att avaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstalleras eller inaktiveras av den registrerade eller en annan person som kan hänföras till dennes kontrollsfär, är det möjligt att ominstallera eller återaktivera webbläsartillägget.

Ytterligare information och de tillämpliga dataskyddsbestämmelserna för Google kan hämtas under https://www.google.se/intl/de/policies/privacy/ och under http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics förklaras mer detaljerat på denna länk https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

16. DATASKYDDSBESTÄMMELSER OM TILLÄMPNING OCH ANVÄNDNING AV GOOGLES REMARKETING

Den personuppgiftsansvarige har integrerat Google Remarketing-tjänster på denna webbplats. Google Remarketing är en funktion i Google Ads som gör det möjligt för ett företag att visa annonser för internetanvändare som tidigare har besökt företagets webbplats. Integrationen av Google Remarketing gör det därför möjligt för ett företag att skapa användarrelaterade annonser och därmed visa annonser som är relevanta för internetanvändarens intressen.

Operatör av Google Remarketing-tjänsterna är Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google Remarketing är att visa intresserelevant reklam. Google Remarketing gör det möjligt för oss att visa annonser via Googles annonsnätverk eller på andra webbplatser som är anpassade till internetanvändarnas individuella behov och intressen.

Google Remarketing placerar en cookie på den registrerades IT-system. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Genom att ställa in cookien kan Google känna igen besökaren på vår webbplats när de senare besöker webbplatser som också är medlemmar i Googles annonsnätverk. Vid varje besök på en webbplats där tjänsten Google Remarketing har integrerats identifierar sig den registrerades webbläsare automatiskt gentemot Google. Som en del av denna tekniska process får Google kunskap om personuppgifter, såsom användarens IP-adress eller surfbeteende, som Google bland annat använder för att visa intresserelevant reklam.

Cookies används för att lagra personlig information, t.ex. de webbplatser som den registrerade har besökt. Varje gång vår webbplats besöks överförs därför personuppgifter, inklusive IP-adressen för den internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan dela dessa personuppgifter som samlats in genom den tekniska processen med tredje part.

Den registrerade kan, som anges ovan, förhindra att cookies ställs in via vår webbplats när som helst med hjälp av en motsvarande justering av den webbläsare som används och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också förhindra Google från att placera en cookie på den registrerades IT-system. Dessutom kan en cookie som redan har placerats av Google Analytics raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot intressebaserad reklam från Google. För att göra detta måste den registrerade öppna länken www.google.se/settings/ads från varje webbläsare som de använder och göra de önskade inställningarna där.

Ytterligare information och de tillämpliga dataskyddsbestämmelserna för Google kan hämtas under https://www.google.se/intl/de/policies/privacy/.

17. GOOGLE WEB FONTS

För att säkerställa ett standardiserat teckensnitt använder vi Web Fonts från Google. Här laddar webbläsaren de önskade teckensnitten i cacheminnet (webbläsaren) när sidan hämtas så att teckensnitten kan visas korrekt. Av denna anledning måste en anslutning till Googles servrar upprättas, varigenom Google får veta att vår webbplats har öppnats via din IP. Vi använder webbteckensnitten för en enhetlig och tilltalande presentation av våra erbjudanden (online), vilket utgör ett berättigat intresse enligt artikel 6.1 lit. f GDPR. Om din dator inte stöder webbteckensnitt visas naturligtvis även ett standardteckensnitt.

Mer information om Google Web Fonts hittar du här:

https://developers.google.com/fonts/faq och dessutom – Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/.

Det operativa företaget för Google Remarketing-tjänsterna är Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google Remarketing är att visa intresserelevant reklam. Google Remarketing gör det möjligt för oss att visa annonser via Googles annonsnätverk eller på andra webbplatser som är anpassade till internetanvändarnas individuella behov och intressen.

Google Remarketing placerar en cookie på den registrerades IT-system. Vad cookies är har redan förklarats ovan. Genom att ställa in cookien kan Google känna igen besökaren på vår webbplats när de senare besöker webbplatser som också är medlemmar i Googles annonsnätverk. Vid varje besök på en webbplats där tjänsten Google Remarketing har integrerats identifierar sig den registrerades webbläsare automatiskt gentemot Google. Som en del av denna tekniska process får Google kännedom om personuppgifter, såsom användarens IP-adress eller surfbeteende, som Google bland annat använder för att visa intresserelevant reklam.

Cookies används för att lagra personlig information, t.ex. de webbplatser som den registrerade har besökt. Varje gång vår webbplats besöks överförs därför personuppgifter, inklusive IP-adressen för den internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan dela dessa personuppgifter som samlats in genom den tekniska processen med tredje part.

Den registrerade kan, som anges ovan, förhindra att cookies ställs in via vår webbplats när som helst med hjälp av en motsvarande justering av den webbläsare som används och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också förhindra Google från att placera en cookie på den registrerades IT-system. Dessutom kan en cookie som redan har placerats av Google Analytics raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot intressebaserad reklam från Google. För att göra detta måste den registrerade öppna länken www.google.se/settings/ads från varje webbläsare som de använder och göra de önskade inställningarna där.

Ytterligare information och de tillämpliga dataskyddsbestämmelserna för Google kan hämtas under https://www.google.se/intl/de/policies/privacy/.

18. DATASKYDDSBESTÄMMELSER OM TILLÄMPNING OCH ANVÄNDNING AV GOOGLE-ADS

Den personuppgiftsansvarige har integrerat Google Ads på denna webbplats. Google Ads är en annonseringstjänst på internet som gör det möjligt för annonsörer att placera annonser i Googles sökmotorresultat och i Googles annonsnätverk. Google Ads gör det möjligt för en annonsör att i förväg definiera vissa nyckelord som används för att visa en annons i Googles sökmotorresultat endast när användaren använder sökmotorn för att hämta ett nyckelordsrelevant sökresultat. I Googles annonsnätverk distribueras annonserna till relevanta webbplatser med hjälp av en automatisk algoritm och med hänsyn till de tidigare definierade nyckelorden.

Operatör för Google Ads-tjänsterna är Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google Ads är att marknadsföra vår webbplats genom att visa intresserelevant reklam på tredjepartsföretags webbplatser och i sökresultaten för Googles sökmotor samt genom att visa tredjepartsreklam på vår webbplats.

Om en registrerad person når vår webbplats via en Google-annons, lagras en så kallad omvandlingscookie på den registrerades IT-system av Google. Vad cookies är har redan förklarats ovan. En konverteringscookie förlorar sin giltighet efter trettio dagar och används inte för att identifiera den registrerade. Om cookien ännu inte har löpt ut används konverteringscookien för att spåra om vissa undersidor, t.ex. varukorgen från ett online-shopsystem, har öppnats på vår webbplats. Med hjälp av konverteringscookien kan både vi och Google spåra om en registrerad person som har nått vår webbplats via en annons har genererat försäljning, dvs. slutfört eller avbrutit ett köp.

De data och den information som samlas in genom användning av konverteringscookien används av Google för att sammanställa besöksstatistik för vår webbplats. Denna besöksstatistik används i sin tur av oss för att fastställa det totala antalet användare som hänvisats till oss via Ads-annonser, dvs. för att fastställa framgången eller misslyckandet med respektive Ads-annons och för att optimera våra Ads-annonser för framtiden. Varken vårt företag eller andra Google Ads-annonsörer får information från Google som kan användas för att identifiera den registrerade.

Konverteringscookien används för att lagra personlig information, till exempel vilka webbplatser som den registrerade har besökt. Varje gång vår webbplats besöks överförs personuppgifter, inklusive IP-adressen för den internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan dela dessa personuppgifter som samlats in genom den tekniska processen med tredje part.

Den registrerade kan, som anges ovan, förhindra att cookies ställs in via vår webbplats när som helst med hjälp av en motsvarande justering av den webbläsare som används och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan inställning av den webbläsare som används skulle också förhindra Google från att placera en konverteringscookie på den registrerades IT-system. Dessutom kan en cookie som redan har placerats av Google Ads raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Dessutom har den registrerade möjlighet att invända mot intressebaserad reklam från Google. För att göra detta måste den registrerade öppna länken www.google.se/settings/ads från varje webbläsare som de använder och göra de önskade inställningarna där.

Ytterligare information och de tillämpliga dataskyddsbestämmelserna för Google kan hämtas under https://www.google.se/intl/de/policies/privacy/.

19. DATASKYDDSBESTÄMMELSER OM INFÖRANDE OCH ANVÄNDNING AV LINKEDIN

Den personuppgiftsansvarige har integrerat komponenter från LinkedIn Corporation på denna webbplats. LinkedIn är ett internetbaserat socialt nätverk som gör det möjligt för användare att ansluta sig till befintliga affärskontakter och skapa nya affärskontakter. Över 400 miljoner registrerade personer använder LinkedIn i mer än 200 länder. Detta gör LinkedIn till den för närvarande största plattformen för affärskontakter och en av de mest besökta webbplatserna i världen.

Det operativa företaget för LinkedIn är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, ansvarar för dataskyddsfrågor utanför USA.

Varje gång du besöker vår webbplats, som är utrustad med en LinkedIn-komponent (LinkedIn plug-in), orsakar denna komponent att den webbläsare som används av den registrerade laddar ner en motsvarande representation av LinkedIn-komponenten. Ytterligare information om LinkedIn plug-ins finns på https://developer.linkedin.com/plugins Som en del av denna tekniska process får LinkedIn information om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den registrerade.

Om den registrerade samtidigt är inloggad på LinkedIn, identifierar LinkedIn vid varje besök på vår webbplats av den registrerade och under hela vistelsen på vår webbplats, vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besöker. Denna information samlas in av LinkedIn-komponenten och tilldelas av LinkedIn till den registrerades respektive LinkedIn-konto. Om den registrerade klickar på en av de LinkedIn-knappar som är integrerade på vår webbplats, tilldelar LinkedIn denna information till den registrerades personliga LinkedIn-användarkonto och lagrar dessa personuppgifter.

LinkedIn får alltid information via LinkedIn-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade är inloggad på LinkedIn samtidigt som han eller hon besöker vår webbplats; detta sker oavsett om den registrerade klickar på LinkedIn-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till LinkedIn, kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt LinkedIn-konto innan de går in på vår webbplats.

LinkedIn erbjuder möjligheten att avregistrera sig från e-postmeddelanden, SMS och riktade annonser samt att hantera annonsinställningar på https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn använder också partners som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua och Lotame, som kan ställa in cookies. Sådana cookies kan avvisas på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. De tillämpliga dataskyddsbestämmelserna för LinkedIn kan hämtas under https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy LinkedIns cookiepolicy finns tillgänglig på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

20. DATASKYDDSBESTÄMMELSER OM UTPLACERING OCH ANVÄNDNING AV XING

Den personuppgiftsansvarige har integrerat Xing-komponenter på denna webbplats. Xing är ett internetbaserat socialt nätverk som gör det möjligt för användare att få kontakt med befintliga affärskontakter och att skapa nya affärskontakter. Enskilda användare kan skapa en personlig profil för sig själva på Xing. Företag kan t.ex. skapa företagsprofiler eller publicera jobberbjudanden på Xing.

Det operativa bolaget för Xing är XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats öppnas, som drivs av den personuppgiftsansvarige och där en Xing-komponent (Xing plug-in) har integrerats, uppmanas webbläsaren på den berörda personens informationsteknologiska system automatiskt av respektive Xing-komponent att ladda ner en representation av motsvarande Xing-komponent från Xing. Ytterligare information om Xing plug-ins finns på https://dev.xing.com/plugins. Som en del av denna tekniska process får Xing information om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den registrerade.

Om den registrerade är inloggad på Xing samtidigt, känner Xing igen vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besöker varje gång den registrerade får tillgång till vår webbplats och under hela vistelsen på vår webbplats. Denna information samlas in av Xing-komponenten och tilldelas av Xing till den registrerades respektive Xing-konto. Om den registrerade klickar på en av de Xing-knappar som är integrerade på vår webbplats, t.ex. knappen “Dela”, tilldelar Xing denna information till den registrerades personliga Xing-användarkonto och lagrar dessa personuppgifter.

Xing får alltid information via Xing-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade är inloggad på Xing samtidigt som han eller hon besöker vår webbplats; detta sker oavsett om den registrerade klickar på Xing-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till Xing, kan denne förhindra överföringen genom att logga ut från sitt Xing-konto innan han eller hon besöker vår webbplats.

Xings dataskyddsbestämmelser, som finns tillgängliga på https://www.xing.com/privacy, ger information om Xings insamling, behandling och användning av personuppgifter. Xing har också publicerat dataskyddsinformation för XING:s delningsknapp på https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

21. DATASKYDDSBESTÄMMELSER OM TILLÄMPNING OCH ANVÄNDNING AV TWITTER

Den personuppgiftsansvarige har integrerat Twitter-komponenter på denna webbplats. Twitter är en flerspråkig, allmänt tillgänglig mikrobloggtjänst där användarna kan publicera och sprida så kallade tweets, dvs. korta meddelanden på högst 280 tecken. Dessa korta meddelanden kan läsas av vem som helst, även av personer som inte är registrerade hos Twitter. Tweetsen visas dock även för respektive användares s.k. följare. Följare är andra Twitter-användare som följer en användares tweets. Twitter gör det också möjligt att rikta sig till en bred publik via hashtags, länkar eller retweets.

Det operativa företaget för Twitter är Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats öppnas, som drivs av den personuppgiftsansvarige och där en Twitter-komponent (Twitter-knapp) har integrerats, uppmanas webbläsaren på den registrerades informationsteknologiska system automatiskt av respektive Twitter-komponent att ladda ner en representation av motsvarande Twitter-komponent från Twitter. Ytterligare information om Twitter-knapparna finns på https://about.twitter.com/se/resources/buttons. Under denna tekniska procedur får Twitter kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besökte. Syftet med att integrera Twitter-komponenten är att göra det möjligt för våra användare att sprida innehållet på denna webbplats vidare, att göra denna webbplats känd i den digitala världen och att öka våra besökssiffror.

Om den registrerade samtidigt är inloggad på Twitter, känner Twitter igen vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besöker varje gång den registrerade går in på vår webbplats och under hela vistelsen på vår webbplats. Denna information samlas in av Twitter-komponenten och tilldelas av Twitter till den registrerades respektive Twitter-konto. Om den registrerade klickar på en av de Twitter-knappar som är integrerade på vår webbplats, tilldelas de data och den information som överförs med den till den registrerades personliga Twitter-användarkonto och lagras och bearbetas av Twitter.

Twitter får alltid information via Twitter-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade är inloggad på Twitter samtidigt som han eller hon besöker vår webbplats; detta sker oavsett om den registrerade klickar på Twitter-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av information till Twitter inte är önskvärd för den registrerade, kan han eller hon förhindra detta genom att logga ut från sitt Twitter-konto innan ett anrop till vår webbplats görs.

De gällande dataskyddsbestämmelserna för Twitter finns under https://twitter.com/privacy?lang=se.

22. DATASKYDDSBESTÄMMELSER OM TILLÄMPNING OCH ANVÄNDNING AV YOUTUBE

Den personuppgiftsansvarige har integrerat YouTube-komponenter på denna webbplats. YouTube är en videoportal på Internet som gör det möjligt för videoutgivare att kostnadsfritt lägga upp videoklipp och för andra användare att kostnadsfritt titta på, betygsätta och kommentera dem. YouTube tillåter publicering av alla typer av videor, varför kompletta film- och tv-program såväl som musikvideor, trailers eller videor som gjorts av användarna själva kan nås via internetportalen.

Det operativa företaget för YouTube är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats öppnas, som drivs av den personuppgiftsansvarige och där en YouTube-komponent (YouTube-video) har integrerats, uppmanas webbläsaren på den berörda personens informationsteknologiska system automatiskt av respektive YouTube-komponent att ladda ner en representation av motsvarande YouTube-komponent från YouTube. Ytterligare information om YouTube finns på https://www.youtube.com/yt/about/se/. Under denna tekniska procedur får YouTube och Google kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöktes av den registrerade.

Om den registrerade samtidigt är inloggad på YouTube, känner YouTube igen vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besöker när de öppnar en undersida som innehåller en YouTube-video. Denna information samlas in av YouTube och Google och tilldelas den registrerades respektive YouTube-konto.

YouTube och Google får alltid information via YouTube-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade är inloggad på YouTube samtidigt som han eller hon besöker vår webbplats; detta sker oavsett om den registrerade klickar på en YouTube-video eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till YouTube och Google kan han/hon förhindra överföringen genom att logga ut från sitt YouTube-konto innan han/hon besöker vår webbplats.

YouTubes dataskyddsbestämmelser, som finns tillgängliga på https://www.google.se/intl/se/policies/privacy/, ger information om YouTubes och Googles insamling, behandling och användning av personuppgifter.

23. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN

Art. 6 I lit. a GDPR tjänar vårt företag som rättslig grund för behandlingar för vilka vi erhåller samtycke för ett specifikt behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part, vilket t.ex. är fallet med behandling som är nödvändig för leverans av varor eller tillhandahållande av någon annan tjänst eller ersättning, baseras behandlingen på art. 6 I lit. b GDPR. Detsamma gäller för sådan behandling som är nödvändig för att genomföra åtgärder före avtalets ingående, t.ex. vid förfrågningar om våra produkter eller tjänster. Om vårt företag omfattas av en rättslig förpliktelse som kräver behandling av personuppgifter, t.ex. för att uppfylla skattemässiga skyldigheter, baseras behandlingen på art. 6 I lit. c GDPR. I sällsynta fall kan behandlingen av personuppgifter bli nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle t.ex. vara fallet om en besökare skadas i vårt företag och dennes namn, ålder, sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information måste lämnas ut till en läkare, ett sjukhus eller annan tredje part. Behandlingen skulle då baseras på art. 6 I lit. d GDPR.
I slutändan kan behandlingen baseras på art. 6 I lit. f GDPR. Behandlingar som inte omfattas av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna baseras på denna rättsliga grund om behandlingen är nödvändig för att skydda ett berättigat intresse hos vårt företag eller en tredje part, förutsatt att den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och friheter inte väger tyngre. Vi har tillåtelse att utföra sådana behandlingar i synnerhet eftersom de har nämnts specifikt av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg den att ett berättigat intresse kan antas om den registrerade är kund hos den personuppgiftsansvarige (skäl 47, mening 2 GDPR).

Det operativa företaget för Twitter är Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Varje gång en av de enskilda sidorna på denna webbplats öppnas, som drivs av den personuppgiftsansvarige och där en Twitter-komponent (Twitter-knapp) har integrerats, uppmanas webbläsaren på den registrerades informationsteknologiska system automatiskt av respektive Twitter-komponent att ladda ner en representation av motsvarande Twitter-komponent från Twitter. Ytterligare information om Twitter-knapparna finns på https://about.twitter.com/se/resources/buttons. Under denna tekniska procedur får Twitter kunskap om vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besökte. Syftet med att integrera Twitter-komponenten är att göra det möjligt för våra användare att sprida innehållet på denna webbplats, att offentliggöra denna webbplats i den digitala världen och att öka våra besökssiffror.

Om den registrerade samtidigt är inloggad på Twitter, känner Twitter igen vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besöker varje gång den registrerade går in på vår webbplats och under hela vistelsen på vår webbplats. Denna information samlas in av Twitter-komponenten och tilldelas av Twitter till den registrerades respektive Twitter-konto. Om den registrerade klickar på en av de Twitter-knappar som är integrerade på vår webbplats, tilldelas de data och den information som överförs med den till den registrerades personliga Twitter-användarkonto och lagras och bearbetas av Twitter.

Twitter får alltid information via Twitter-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade är inloggad på Twitter samtidigt som han eller hon besöker vår webbplats; detta sker oavsett om den registrerade klickar på Twitter-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av information till Twitter inte är önskvärd för den registrerade, kan han eller hon förhindra detta genom att logga ut från sitt Twitter-konto innan ett anrop till vår webbplats görs.

De tillämpliga dataskyddsbestämmelserna för Twitter kan nås under https://twitter.com/privacy?lang=se.

Det operativa företaget för LinkedIn är LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, ansvarar för dataskyddsfrågor utanför USA.

Varje gång du besöker vår webbplats, som är utrustad med en LinkedIn-komponent (LinkedIn plug-in), leder denna komponent till att den webbläsare som används av den registrerade laddar ner en motsvarande representation av LinkedIn-komponenten. Ytterligare information om LinkedIn plug-ins finns på https://developer.linkedin.com/plugins Som en del av denna tekniska process får LinkedIn information om vilken specifik undersida på vår webbplats som besöks av den registrerade.

Om den registrerade är inloggad samtidigt på LinkedIn, känner LinkedIn igen vid varje besök på vår webbplats av den registrerade och under hela tiden för respektive vistelse på vår webbplats, vilken specifik undersida på vår webbplats som den registrerade besöker. Denna information samlas in av LinkedIn-komponenten och tilldelas av LinkedIn till den registrerades respektive LinkedIn-konto. Om den registrerade klickar på en av de LinkedIn-knappar som är integrerade på vår webbplats, tilldelar LinkedIn denna information till den registrerades personliga LinkedIn-användarkonto och lagrar dessa personuppgifter.

LinkedIn får alltid information via LinkedIn-komponenten om att den registrerade har besökt vår webbplats om den registrerade är inloggad på LinkedIn samtidigt som han eller hon besöker vår webbplats; detta sker oavsett om den registrerade klickar på LinkedIn-komponenten eller inte. Om den registrerade inte vill att denna information ska överföras till LinkedIn, kan de förhindra överföringen genom att logga ut från sitt LinkedIn-konto innan de går in på vår webbplats.

LinkedIn erbjuder möjligheten att avregistrera sig från e-postmeddelanden, SMS och riktade annonser samt att hantera annonsinställningar på https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn använder också partners som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua och Lotame, som kan ställa in cookies. Sådana cookies kan avvisas på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. De tillämpliga dataskyddsbestämmelserna för LinkedIn kan hämtas under https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy LinkedIns cookiepolicy finns tillgänglig på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

24. DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES ELLER EN TREDJE PARTS BERÄTTIGADE INTRESSEN AV BEHANDLINGEN.

Om behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6 I lit. f GDPR, är vårt legitima intresse att bedriva vår affärsverksamhet till förmån för välbefinnandet hos alla våra anställda och våra aktieägare.

25. DEN TID UNDER VILKEN PERSONUPPGIFTERNA LAGRAS.

Kriteriet för hur länge personuppgifter ska lagras är respektive lagstadgad lagringstid. Efter att denna period har löpt ut raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt, förutsatt att de inte längre krävs för att fullgöra eller inleda ett avtal.

26. LAGSTADGADE ELLER AVTALSENLIGA KRAV FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV PERSONUPPGIFTER; NÖDVÄNDIGHET FÖR INGÅENDE AV AVTALET; DEN REGISTRERADES SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA PERSONUPPGIFTERNA; MÖJLIGA KONSEKVENSER AV UNDERLÅTENHET ATT TILLHANDAHÅLLA SÅDANA UPPGIFTER.

Vi vill informera dig om att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skattebestämmelser) eller också kan följa av avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalspartnern).
Ibland kan det vara nödvändigt att ingå ett avtal för att en registrerad ska kunna förse oss med personuppgifter som därefter måste behandlas av oss. Till exempel är den registrerade skyldig att förse oss med personuppgifter om vårt företag ingår ett avtal med dem. Underlåtenhet att tillhandahålla personuppgifterna skulle innebära att avtalet med den registrerade inte kunde ingås.
Innan personuppgifter lämnas av den registrerade måste den registrerade kontakta en av våra anställda. Vår medarbetare kommer att informera den registrerade från fall till fall om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller avtal eller är nödvändigt för att ingå avtalet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och vilka konsekvenserna skulle bli om personuppgifterna inte tillhandahålls.

27. FÖREKOMST AV AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE

Som ett ansvarsfullt företag använder vi inte automatiskt beslutsfattande eller profilering.

Denna integritetspolicy har genererats av DGD:s integritetspolicygenerator – ditt externa dataskyddsombud som utvecklats i samarbete med tyska advokater från WILDE BEUGER SOLMECKE, Köln.