Databeskyttelse.

Vi er meget glade for, at du har vist interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse er af særlig høj prioritet for ledelsen af Lobster DATA GmbH. Lobster DATA GmbH’s hjemmeside kan generelt bruges uden at give nogen personlige data. Hvis en registreret imidlertid ønsker at gøre brug af særlige tjenester fra vores virksomhed via vores hjemmeside, kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget retsgrundlag for en sådan behandling, indhenter vi generelt samtykke fra den registrerede.Behandlingen af personoplysninger, såsom den registreredes navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer, skal altid være i overensstemmelse med den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesbestemmelser, der gælder for Lobster DATA GmbH. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om typen, omfanget og formålet med de personlige data, vi indsamler, bruger og behandler. Desuden informeres de registrerede om deres rettigheder ved hjælp af denne privatlivspolitik.Som dataansvarlig har Lobster DATA GmbH implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af personlige data, der behandles via dette websted. Ikke desto mindre kan internetbaserede datatransmissioner generelt have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse kan ikke garanteres. Af denne grund står det enhver registreret frit for at overføre personoplysninger til os på alternative måder, f.eks. via telefon.

Informeret samtykke:

Ved at indtaste min e-mailadresse og sætte kryds i “boksen” for privatlivspolitikken for kontaktformularer på Lobster-webstedet, giver jeg mit samtykke til, at Lobster DATA GmbH regelmæssigt sender mig oplysninger om Lobster-produktporteføljen via e-mail. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke til Lobster DATA GmbH.

1. DEFINITIONER

Databeskyttelseserklæringen fra Lobster DATA GmbH er baseret på de vilkår, der anvendes af det europæiske direktiv og forordning ved udstedelse af den generelle databeskyttelsesforordning (DS-GVO). Vores databeskyttelseserklæring skal være let at læse og forstå for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne på forhånd forklare de anvendte termer.

I denne databeskyttelseserklæring bruger vi bl.a. følgende termer:

A) PERSONLIGE DATA

Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (“den registrerede”). En identificerbar fysisk person er en person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved henvisning til en identifikator som f.eks. i form af et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online-identifikator eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

B) DEN PÅGÆLDENDE PERSON

En registreret person er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den dataansvarlige.

C) BEARBEJDNING

Behandling er enhver operation eller række af operationer, som personoplysninger gøres til genstand for, hvad enten det sker automatisk eller ej, f.eks. indsamling, registrering, organisering, arkivering, opbevaring, tilpasning eller ændring, genfinding, søgning, brug, videregivelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for tilrådighedsstillelse, justering eller sammenknytning, begrænsning, sletning eller destruktion.

D) BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

Begrænsning af behandling er mærket af lagrede personlige data med det formål at begrænse den fremtidige behandling.

E) PROFILERING

Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at bruge sådanne personoplysninger til at evaluere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, især til at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller ændring af placering.

F) PSEUDONYMISERING

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan henføres til en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne ikke henføres til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

(G) DATAANSVARLIG ELLER PERSON, DER ER ANSVARLIG FOR BEHANDLINGEN

Den dataansvarlige eller den person, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af personoplysninger. Hvis formålene med og hjælpemidlerne til en sådan behandling er fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, kan den dataansvarlige eller de specifikke kriterier for dennes udpegelse være fastlagt i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret.

H) DATABEHANDLER

Databehandler betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

I) MODTAGER

En modtager er en fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, som personoplysninger videregives til, uanset om der er tale om en tredjepart eller ej. Offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger i forbindelse med en specifik undersøgelsesopgave i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, betragtes dog ikke som modtagere.

J) TREDJEPART

Tredjepart betyder en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ end den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysningerne under den dataansvarliges eller databehandlerens direkte ansvar.

K) SAMTYKKE

Ved samtykke forstås enhver frivillig, specifik og informeret viljestilkendegivelse fra den registrerede i form af en erklæring eller en anden utvetydig bekræftende handling, hvorved den registrerede indvilliger i, at personoplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

2. NAVN OG ADRESSE PÅ DEN PERSON, DER ER ANSVARLIG FOR BEHANDLINGEN

Den ansvarlige part i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslove, der gælder i Den Europæiske Unions medlemsstater, og andre bestemmelser af databeskyttelsesmæssig karakter er:Lobster DATA GmbH Bräuhausstraße 1 82327 Tutzing Deutschland Tel.: +49 8158 4529 300 E-Mail: information@lobster.de Website: lobster-world.com

3. NAVN OG ADRESSE PÅ DEN DATABESKYTTELSESANSVARLIGE

Den dataansvarliges databeskyttelsesansvarlige er:Franz Bertusch Lobster DATA GmbH Bräuhausstraße 1 82327 Tutzing Deutschland Tel.: +49 8158 4529 321 E-Mail: datenschutz@lobster.deWebsite: lobster-world.comEnhver registreret kan til enhver tid kontakte vores databeskyttelsesansvarlige direkte med spørgsmål eller forslag vedrørende databeskyttelse.

4. COOKIES

For at give dig et optimalt besøg på vores hjemmeside, bruger vi cookies og sammenlignelige teknologier. Disse omfatter cookies, der er teknisk nødvendige for kontrol og problemfri drift af vores hjemmeside. Derudover bruger vi cookies til anonym indsamling af statistik samt dem, der kan bruges til at afspille og vise personaliseret indhold, selv efter at du har besøgt vores hjemmeside. Gennem vores cookie-indstillinger kan du selv bestemme, hvilke cookies du vil tillade. I cookie-indstillingerne kan du også finde ud af, hvilke cookies der skal gemmes af hvilken tjenesteudbyder, med hvilket navn og hvilken levetid. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og ændre det tilsvarende i cookie-indstillingerne. Du kan få adgang til cookie-indstillingerne via følgende link eller via et tilsvarende link i footeren.  a) Teknisk nødvendigt: Dette omfatter alle teknisk nødvendige scripts, cookies og andre elementer.Retsgrundlaget for denne behandling er art. 6, stk. 1, litra b) i DSGVO, såfremt disse cookiedata behandles med henblik på kontraktindgåelse eller kontraktafvikling.Hvis behandlingen ikke tjener til at indlede eller udføre en kontrakt, ligger vores legitime interesse i at forbedre funktionaliteten af vores hjemmeside. I dette tilfælde er retsgrundlaget art. 6, stk. 1, lit. f) DSGVO.b) Teknisk ikke nødvendige:Teknisk unødvendige cookies omfatter f.eks. cookies fra kategorierne “analyse / statistik”, “personalisering” eller “reklamer / annoncer”. Her gemmes besøgende, hjemmesidebesøg og forskellige andre data anonymt, men kun hvis du udtrykkeligt accepterer dette.   c) Mulighed for fjernelse:Du kan forhindre eller begrænse installationen af cookies ved at ændre indstillingerne i din internetbrowser. Du kan også til enhver tid slette cookies, der allerede er blevet gemt. De trin og foranstaltninger, der kræves til dette, afhænger dog af den specifikke internetbrowser, du bruger. Hvis du har spørgsmål, bedes du bruge hjælpefunktionen eller dokumentationen til din internetbrowser eller kontakte producenten eller supporten.Hvis du forhindrer eller begrænser installationen af cookies, kan det dog betyde, at ikke alle funktioner på vores websted kan bruges i deres fulde omfang.Vi bruger samtykkeværktøjet “Real Cookie Banner” til at administrere de anvendte cookies og lignende teknologier (sporingspixels, webbeacons osv.) og relaterede samtykker. Detaljer om, hvordan “Real Cookie Banner” fungerer, kan findes påhttps://devowl.io/knowledge-base/real-cookie-banner-data-processing/Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger i denne sammenhæng er art. 6, stk. 1, litra c, i GDPR og art. 6, stk. 1, litra f, i GDPR. Vores legitime interesse er administrationen af de anvendte cookies og lignende teknologier og de relaterede samtykker.Levering af personlige data er hverken kontraktligt påkrævet eller nødvendig for indgåelse af en kontrakt. Du er ikke forpligtet til at levere personoplysningerne. Hvis du ikke afgiver personoplysningerne, kan vi ikke administrere dit samtykke.Historik over privatlivsindstillingerTilbagekald samtykke

5. INDSAMLING AF GENERELLE DATA OG OPLYSNINGER

Lobster DATA GmbH’s hjemmeside indsamler en række generelle data og oplysninger, når et datasubjekt eller et automatiseret system åbner hjemmesiden. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. De (1) anvendte browsertyper og -versioner, (2) det operativsystem, der anvendes af adgangssystemet, (3) det websted, hvorfra et adgangssystem får adgang til vores websted (såkaldt referrer), (4) de underwebsteder, der er adgang til via et adgangssystem på vores websted, kan registreres, (5) dato og tidspunkt for adgang til hjemmesiden, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) adgangssystemets internetudbyder og (8) andre lignende data og oplysninger, der bruges til sikkerhedsformål i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.Når Lobster DATA GmbH bruger disse generelle data og oplysninger, drager de ingen konklusioner om den registrerede. Disse oplysninger er snarere nødvendige for at (1) levere indholdet af vores websted korrekt, (2) optimere indholdet af vores websted og annonceringen for det, (3) sikre den langsigtede funktionalitet af vores informationsteknologisystemer og teknologien på vores websted og (4) give retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for strafferetlig forfølgelse i tilfælde af et cyberangreb. Derfor analyserer Lobster DATA GmbH anonymt indsamlede data og oplysninger statistisk med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed og sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne gemmes separat fra alle personlige data, der leveres af en registreret.

6. REGISTRERING PÅ VORES HJEMMESIDE

Den registrerede har mulighed for at registrere sig på den dataansvarliges hjemmeside ved at afgive personoplysninger. Hvilke personoplysninger, der overføres til den dataansvarlige, bestemmes af den respektive inputmaske, der bruges til registrering. De personoplysninger, der indtastes af den registrerede, indsamles og opbevares udelukkende til intern brug hos den dataansvarlige og til den dataansvarliges egne formål. Den dataansvarlige kan sørge for, at oplysningerne videregives til en eller flere databehandlere, såsom en pakkeserviceudbyder, som også udelukkende vil bruge personoplysningerne til intern brug, der kan henføres til den dataansvarlige.Ved registrering på den dataansvarliges hjemmeside gemmes også den IP-adresse, der er tildelt af den registreredes internetudbyder (ISP), samt dato og klokkeslæt for registreringen. Disse data gemmes på baggrund af, at dette er den eneste måde at forhindre misbrug af vores tjenester på og om nødvendigt at gøre det muligt at efterforske strafbare handlinger. I denne henseende er opbevaringen af disse data nødvendig for at beskytte den dataansvarlige. Disse data videregives ikke til tredjeparter, medmindre der er en juridisk forpligtelse til at videregive dem, eller videregivelsen tjener formålet med strafferetlig forfølgelse.Registreringen af den registrerede med frivillig afgivelse af personoplysninger tjener den dataansvarlige til at tilbyde den registrerede indhold eller tjenester, som på grund af sagens natur kun kan tilbydes til registrerede brugere. Registrerede personer kan til enhver tid ændre de personoplysninger, der er angivet under registreringen, eller få dem slettet fuldstændigt fra den dataansvarliges database.Den dataansvarlige skal til enhver tid på anmodning give enhver registreret oplysning om, hvilke personoplysninger vedrørende den registrerede der er lagret. Desuden skal den dataansvarlige berigtige eller slette personoplysninger efter anmodning eller angivelse fra den registrerede, for så vidt dette ikke er i strid med eventuelle lovbestemte opbevaringsforpligtelser. Alle den dataansvarliges medarbejdere står til rådighed for den registrerede som kontaktpersoner i denne sammenhæng.

7. TILMELDING TIL VORES NYHEDSBREV

På Lobster DATA GmbH’s hjemmeside får brugerne mulighed for at abonnere på vores virksomheds nyhedsbrev. Den inputmaske, der anvendes til dette formål, bestemmer, hvilke personoplysninger der overføres til den dataansvarlige, når nyhedsbrevet bestilles.Lobster DATA GmbH informerer regelmæssigt sine kunder og forretningspartnere om virksomhedens tilbud ved hjælp af et nyhedsbrev. Vores virksomheds nyhedsbrev kan kun modtages af den registrerede, hvis (1) den registrerede har en gyldig e-mailadresse, og (2) den registrerede registrerer sig for at modtage nyhedsbrevet. Af juridiske årsager sendes en bekræftelses-e-mail til den e-mailadresse, som en registreret har indtastet for første gang til nyhedsbrevsforsendelsen ved hjælp af dobbelt opt-in-proceduren. Denne bekræftelsesmail bruges til at kontrollere, om ejeren af e-mailadressen som den registrerede har godkendt modtagelsen af nyhedsbrevet.Ved tilmelding til nyhedsbrevet gemmer vi også den IP-adresse, som internetudbyderen (ISP) har tildelt det computersystem, som den registrerede bruger på tilmeldingstidspunktet, samt dato og klokkeslæt for tilmeldingen. Indsamlingen af disse data er nødvendig for at kunne spore (muligt) misbrug af en registrerets e-mailadresse på et senere tidspunkt og tjener derfor som juridisk beskyttelse for den dataansvarlige.De personlige data, der indsamles ved tilmelding til nyhedsbrevet, bruges udelukkende til at sende vores nyhedsbrev. Desuden kan abonnenter på nyhedsbrevet blive informeret via e-mail, hvis dette er nødvendigt for driften af nyhedsbrevstjenesten eller en registrering i denne henseende, hvilket kan være tilfældet i tilfælde af ændringer i nyhedsbrevstilbuddet eller i tilfælde af en ændring i tekniske omstændigheder. De personlige data, der indsamles som en del af nyhedsbrevstjenesten, vil ikke blive videregivet til tredjepart. Abonnementet på vores nyhedsbrev kan til enhver tid opsiges af den registrerede. Det samtykke til opbevaring af personoplysninger, som den registrerede har givet os til udsendelse af nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes. Der er et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev med henblik på tilbagekaldelse af samtykke. Det er også muligt til enhver tid at afmelde nyhedsbrevet direkte på den dataansvarliges hjemmeside eller at informere den dataansvarlige om dette på anden måde.

8. NYHEDSBREV-TRACKING

Nyhedsbreve fra Lobster DATA GmbH indeholder såkaldte sporingspixels. En sporingspixel er en miniaturegrafik, der er indlejret i e-mails, der sendes i HTML-format for at muliggøre logfilregistrering og logfilanalyse. Dette gør det muligt at analysere succesen eller fiaskoen af online marketingkampagner statistisk. Baseret på den indlejrede sporingspixel kan Lobster DATA GmbH se, om og hvornår en e-mail blev åbnet af en registreret, og hvilke links i e-mailen der blev kaldt op af registrerede.Sådanne personoplysninger, der indsamles via sporingspixel i nyhedsbreve, gemmes og evalueres af den dataansvarlige for at optimere udsendelsen af nyhedsbreve og for at tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve endnu bedre til den registreredes interesser. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjeparter. De registrerede har til enhver tid ret til at tilbagekalde den separate samtykkeerklæring, der er givet i denne henseende, via double opt-in-proceduren. Efter tilbagekaldelsen vil disse personoplysninger blive slettet af den dataansvarlige. Lobster DATA GmbH betragter automatisk en tilbagekaldelse af modtagelsen af nyhedsbrevet som en tilbagekaldelse.

9. MULIGHED FOR KONTAKT VIA HJEMMESIDEN

Webstedet for Lobster DATA GmbH indeholder oplysninger, der muliggør en hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed såvel som direkte kommunikation med os, som også inkluderer en generel adresse på den såkaldte elektroniske post (e-mail-adresse). Hvis en registreret kontakter den dataansvarlige via e-mail eller via en kontaktformular, gemmes de personlige data, der overføres af den registrerede, automatisk. Sådanne personoplysninger, som en registreret frivilligt sender til den dataansvarlige, gemmes med henblik på behandling eller kontakt med den registrerede. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjeparter.Sådanne personoplysninger, der indsamles via sporingspixel i nyhedsbreve, gemmes og evalueres af den dataansvarlige for at optimere udsendelsen af nyhedsbreve og for at tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve endnu bedre til den registreredes interesser. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjeparter. De registrerede har til enhver tid ret til at tilbagekalde den separate samtykkeerklæring, der er givet i denne henseende, via double opt-in-proceduren. Efter tilbagekaldelsen vil disse personoplysninger blive slettet af den dataansvarlige. Lobster DATA GmbH betragter automatisk en tilbagekaldelse af modtagelsen af nyhedsbrevet som en tilbagekaldelse.

10. RUTINEMÆSSIG SLETNING OG BLOKERING AF PERSONDATA

Den dataansvarlige behandler og opbevarer kun den registreredes personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at opnå formålet med opbevaringen, eller i det omfang dette er tilladt af den europæiske lovgiver eller andre lovgivere i love eller bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt.

Hvis formålet med opbevaringen ophører, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet af den europæiske direktiv- og forordningsgiver eller en anden kompetent lovgiver, udløber, vil personoplysningerne rutinemæssigt blive blokeret eller slettet i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser.

11. DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER


a) Ret til bekræftelse

Enhver registreret har ret til i henhold til den europæiske lovgiver at få den dataansvarliges bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende ham eller hende behandles. Hvis en registreret ønsker at gøre brug af denne ret til bekræftelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

a) Ret til information
Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til den europæiske lovgiver om direktiver og forordninger til enhver tid ret til at få gratis oplysninger fra den dataansvarlige om de personoplysninger, der er lagret om ham eller hende, og en kopi af disse oplysninger. Desuden har den europæiske lovgiver givet den registrerede adgang til følgende oplysninger:

 • formålene med behandlingen
 • kategorierne af personoplysninger, der behandles
 • modtagerne eller kategorierne af modtagere, som personoplysningerne er blevet eller vil blive videregivet til, især modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
 • hvis det er muligt, den påtænkte periode, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret, eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til at bestemme denne periode
 • retten til at anmode den dataansvarlige om berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af personoplysninger vedrørende den registrerede eller til at gøre indsigelse mod en sådan behandling
 • retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
 • hvis personoplysningerne ikke er indsamlet fra den registrerede: Alle tilgængelige oplysninger om dataenes oprindelse
 • eksistensen af automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, som omhandlet i artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og, i det mindste i disse tilfælde, meningsfuld information om den involverede logik samt betydningen og de forventede konsekvenser af en sådan behandling for den registrerede.

Desuden har den registrerede ret til at få oplyst, om personoplysninger er blevet overført til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede også ret til at få oplysninger om de fornødne garantier i forbindelse med overførslen.

Hvis en registreret ønsker at gøre brug af denne indsigtsret, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

a) Ret til rettelser

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til i henhold til den europæiske lovgiver i direktiver og forordninger at kræve øjeblikkelig korrektion af ukorrekte personoplysninger vedrørende dem. Desuden har den registrerede ret til at anmode om fuldstændiggørelse af ufuldstændige personoplysninger, herunder ved hjælp af en supplerende erklæring, under hensyntagen til formålet med behandlingen.

Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til berigtigelse, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige.

d) Ret til annullering

Enhver registreret har i henhold til EU-lovgivningen ret til at få personoplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse, og den dataansvarlige er forpligtet til at slette personoplysningerne uden unødig forsinkelse, hvis en af følgende grunde gør sig gældende, så længe behandlingen ikke er nødvendig

 • Personoplysningerne blev indsamlet eller på anden måde behandlet til formål, hvortil de ikke længere er nødvendige.
 • Den registrerede trækker det samtykke tilbage, som behandlingen er baseret på i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR, eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR, og hvor der ikke er nogen anden juridisk grund til behandlingen.
 • Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, stk. 1 i GDPR, og der er ingen tungtvejende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, stk. 2 i GDPR.
 • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
 • Sletning af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse i henhold til EU-lovgivningen eller lovgivningen i de medlemsstater, som den dataansvarlige er underlagt.
 • Personoplysningerne blev indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til artikel 8, stk. 1, i GDPR.

Hvis en af de ovennævnte grunde gør sig gældende, og en registreret ønsker at anmode om sletning af personoplysninger, der er gemt af Lobster DATA GmbH, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige. En medarbejder hos Lobster DATA GmbH skal straks sikre, at anmodningen om sletning efterkommes med det samme.

Hvis personoplysningerne er blevet offentliggjort af Lobster DATA GmbH, og vores virksomhed er forpligtet til at slette personoplysningerne i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1, i GDPR, skal Lobster DATA GmbH træffe passende foranstaltninger, herunder tekniske foranstaltninger, under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsomkostningerne, for at informere andre dataansvarlige, der behandler de offentliggjorte personoplysninger, om, at den registrerede har anmodet om sletning af alle links til disse personoplysninger eller af kopier eller gengivelser af disse personoplysninger fra disse andre dataansvarlige, for så vidt behandlingen ikke er nødvendig. En medarbejder hos Lobster DATA GmbH vil arrangere de nødvendige foranstaltninger i individuelle tilfælde.

e) Ret til begrænsning af behandling

Enhver registreret har ret til i henhold til den europæiske lovgiver at få den dataansvarlige til at begrænse behandlingen, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

 • Nøjagtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den dataansvarlige at verificere nøjagtigheden af personoplysningerne.
 • Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af brugen af dem.
 • Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men de kræves af den registrerede for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
 • Den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR, indtil det er afklaret, om den dataansvarliges legitime grunde vejer tungere end den registreredes.

Hvis en af de ovennævnte betingelser er opfyldt, og en registreret ønsker at anmode om begrænsning af behandlingen af personoplysninger, der er gemt af Lobster DATA GmbH, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den dataansvarlige. Medarbejderen hos Lobster DATA GmbH vil arrangere begrænsningen af behandlingen.

f) Ret til dataoverførsel

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har i henhold til den europæiske lovgiver ret til at modtage de personoplysninger, der vedrører ham eller hende, og som han eller hun har givet til en dataansvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. De har også ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring fra den dataansvarlige, som personoplysningerne er blevet leveret til, hvis behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a), i GDPR eller på en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b), i GDPR, og behandlingen udføres automatisk, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Desuden har den registrerede ved udøvelse af sin ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR ret til at få personoplysningerne overført direkte fra en dataansvarlig til en anden, hvor det er teknisk muligt, og forudsat at dette ikke påvirker andres rettigheder og frihedsrettigheder negativt.

For at hævde retten til dataportabilitet kan den registrerede til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos Lobster DATA GmbH.

g) Ret til at gøre indsigelse

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har den ret, der er tildelt af den europæiske lovgiver, til af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, til enhver tid at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende, der er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e) eller f) i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Lobster DATA GmbH vil ikke længere behandle personoplysningerne i tilfælde af indsigelse, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Hvis Lobster DATA GmbH behandler personoplysninger til direkte markedsføringsformål, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende til sådan markedsføring. Dette gælder også for profilering i det omfang, det er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis den registrerede gør indsigelse over for Lobster DATA GmbH mod behandlingen til direkte markedsføringsformål, vil Lobster DATA GmbH ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

Derudover har den registrerede ret til af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om ham eller hende af Lobster DATA GmbH til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89, stk. 1, i GDPR, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres af hensyn til offentlighedens interesse.

For at udøve retten til indsigelse kan den registrerede kontakte enhver medarbejder hos Lobster DATA GmbH. Den registrerede har også ret til, i forbindelse med brugen af informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58/EF, at udøve sin ret til at gøre indsigelse ved hjælp af automatiserede midler ved hjælp af tekniske specifikationer.

h) Automatiserede beslutninger i individuelle sager, herunder pofiling

Enhver registreret har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, og som har retsvirkning for vedkommende eller på lignende måde betydeligt påvirker vedkommende, medmindre afgørelsen (1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) er hjemlet i EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også fastsætter passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, eller (3) er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke.

Hvis afgørelsen (1) er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og en dataansvarlig, eller (2) den er baseret på den registreredes udtrykkelige samtykke, skal Lobster DATA GmbH gennemføre passende foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder og legitime interesser, i det mindste retten til at opnå menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, til at udtrykke sit synspunkt og anfægte afgørelsen.

Hvis den registrerede ønsker at udøve sine rettigheder vedrørende automatiseret individuel beslutningstagning, kan han eller hun til enhver tid kontakte en medarbejder hos den dataansvarlige.

i) Ret til at trække samtykke tilbage i henhold til databeskyttelsesloven

Enhver person, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, har ret til at tilbagekalde sit samtykke til behandling af personoplysninger til enhver tid i henhold til det europæiske direktiv og forordning.

Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at tilbagekalde samtykket, kan han eller hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos den ansvarlige.

12. DATABESKYTTELSE I FORBINDELSE MED JOBANSØGNINGER OG ANSØGNINGSPROCESSEN

Den dataansvarlige indsamler og behandler ansøgernes personoplysninger med det formål at håndtere ansøgningsprocessen. Behandlingen kan også foregå elektronisk. Dette er især tilfældet, hvis en ansøger indsender relevante ansøgningsdokumenter til den dataansvarlige ad elektronisk vej, f.eks. via e-mail eller via en webformular på hjemmesiden. Hvis den dataansvarlige indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, gemmes de overførte data med det formål at behandle ansættelsesforholdet i overensstemmelse med de lovmæssige bestemmelser. Hvis den dataansvarlige ikke indgår en ansættelseskontrakt med ansøgeren, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk to måneder efter meddelelsen om afslaget, medmindre sletningen er i modstrid med den dataansvarliges andre legitime interesser. Andre legitime interesser i denne forstand er f.eks. en bevisbyrde i sager i henhold til den generelle ligebehandlingslov (AGG).

13. DATABESKYTTELSESBESTEMMELSER OM IMPLEMENTERING OG BRUG AF FACEBOOK

På denne hjemmeside har den dataansvarlige integreret komponenter fra virksomheden Facebook. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et socialt mødested, der drives på internettet, et onlinefællesskab, der generelt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i det virtuelle rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og erfaringer eller gøre det muligt for internetfællesskabet at give personlige eller virksomhedsrelaterede oplysninger. Facebook gør det muligt for brugere af det sociale netværk at oprette private profiler, uploade fotos og netværke via bl.a. venneanmodninger.

Facebooks driftsselskab er Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en registreret bor uden for USA eller Canada, er den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Hver gang der åbnes en af de enkelte sider på dette websted, som drives af den dataansvarlige, og hvor en Facebook-komponent (Facebook-plug-in) er integreret, bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk bedt af den respektive Facebook-komponent om at downloade en repræsentation af den tilsvarende Facebook-komponent fra Facebook. En komplet oversigt over alle Facebook-plug-ins kan findes på https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. I løbet af denne tekniske procedure bliver Facebook gjort opmærksom på, hvilken specifik underside af vores hjemmeside der blev besøgt af den registrerede.

Hvis den registrerede er logget ind på Facebook på samme tid, genkender Facebook, hvilken specifik underside af vores websted den registrerede besøger, hver gang den registrerede får adgang til vores websted og i hele varigheden af deres ophold på vores websted. Disse oplysninger indsamles af Facebook-komponenten og tildeles af Facebook til den registreredes respektive Facebook-konto. Hvis den registrerede klikker på en af de Facebook-knapper, der er integreret på vores hjemmeside, f.eks. “Like”-knappen, eller hvis den registrerede skriver en kommentar, tildeler Facebook disse oplysninger til den registreredes personlige Facebook-brugerkonto og gemmer disse personoplysninger.

Facebook modtager altid oplysninger via Facebook-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget ind på Facebook samtidig med at få adgang til vores hjemmeside; dette finder sted, uanset om den registrerede klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til Facebook, kan de forhindre overførslen ved at logge ud af deres Facebook-konto, før de får adgang til vores websted.

Den datapolitik, der er offentliggjort af Facebook, og som kan ses på https://www.facebook.com/privacy/policy, indeholder oplysninger om indsamling, behandling og brug af personoplysninger af Facebook. Den forklarer også de indstillingsmuligheder, Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv. Derudover er der forskellige applikationer til rådighed, der gør det muligt at undertrykke overførslen af data til Facebook. Sådanne applikationer kan bruges af den registrerede til at undertrykke datatransmission til Facebook.

14. PRIVATLIVSPOLITIK FOR BRUG OG ANVENDELSE AF GETTY IMAGES-BILLEDER

På dette websted har den dataansvarlige integreret komponenter fra virksomheden Getty Images. Getty Images er et amerikansk billedbureau. Et billedbureau er en virksomhed, der udbyder billeder og andet billedmateriale på markedet. Billedbureauer markedsfører som regel fotografier, illustrationer og filmmateriale. Forskellige kunder, især webstedsoperatører, redaktioner på trykte medier og tv-medier og reklamebureauer, licenserer de billeder, de bruger, via et billedbureau.

Getty Images-komponenternes driftsselskab er Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Irland.

Getty Images tillader (muligvis gratis) indlejring af stock-billeder. Embedding er inklusion eller integration af specifikt tredjepartsindhold, f.eks. tekst, video eller billeddata, som leveres af en tredjeparts hjemmeside og derefter vises på din egen hjemmeside. En indlejringskode bruges til indlejring. En indlejringskode er en HTML-kode, der er integreret i en hjemmeside af en hjemmesideoperatør. Hvis en embed-kode er blevet integreret af en hjemmesideoperatør, vises det eksterne indhold på den anden hjemmeside som standard med det samme, så snart en hjemmeside besøges. For at vise det eksterne indhold, indlæses det eksterne indhold direkte fra den anden hjemmeside. Getty Images giver yderligere oplysninger om indlejring af indhold under linket http://www.gettyimages.de/resources/embed.

IP-adressen på den internetforbindelse, som den registrerede bruger til at få adgang til vores hjemmeside, overføres til Getty Images via den tekniske implementering af indlejringskoden, som gør det muligt at vise billederne fra Getty Images. Getty Images registrerer også vores websted, den anvendte browsertype, browsersproget, tidspunktet for og længden af adgangen. Derudover kan Getty Images indsamle navigationsoplysninger, dvs. oplysninger om, hvilke af vores undersider den registrerede besøgte, og hvilke links der blev klikket på, samt andre interaktioner, som den registrerede udførte, da vedkommende besøgte vores websted. Disse data kan blive gemt og analyseret af Getty Images.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser for Getty Images kan hentes på https://www.gettyimages.dk/company/privacy-policy.

15. DATABESKYTTELSESBESTEMMELSER OM ANVENDELSE OG BRUG AF GOOGLE ANALYTICS (MED ANONYMISERINGSFUNKTION)

Den dataansvarlige har integreret Google Analytics-komponenten (med anonymiseringsfunktion) på denne hjemmeside. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, sammenstilling og evaluering af data om besøgendes adfærd på hjemmesider. En webanalysetjeneste indsamler bl.a. data om den hjemmeside, hvorfra en registreret person kom til en hjemmeside (såkaldt referrer), hvilke undersider af hjemmesiden der blev besøgt, eller hvor ofte og hvor længe en underside blev set. Webanalyse bruges hovedsageligt til at optimere en hjemmeside og til at analysere omkostninger og fordele ved internetannoncering.

Google Analytics-komponentens driftsselskab er Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den dataansvarlige bruger tilføjelsen “_gat._anonymiseIp” til webanalyse via Google Analytics. Denne tilføjelse bruges af Google til at forkorte og anonymisere IP-adressen på den registreredes internetforbindelse, hvis der er adgang til vores websted fra en medlemsstat i Den Europæiske Union eller fra en anden stat, der er part i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere strømmen af besøgende på vores hjemmeside. Google bruger de indhentede data og oplysninger til bl.a. at analysere brugen af vores hjemmeside, til at udarbejde online-rapporter til os, der viser aktiviteterne på vores hjemmeside, og til at levere andre tjenester relateret til brugen af vores hjemmeside.

Google Analytics placerer en cookie på den registreredes IT-system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at placere cookien får Google mulighed for at analysere brugen af vores hjemmeside. Hver gang der åbnes en af de enkelte sider på dette websted, som drives af den dataansvarlige, og hvor en Google Analytics-komponent er integreret, bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk bedt af den respektive Google Analytics-komponent om at overføre data til Google med henblik på online-analyse. I løbet af denne tekniske procedure får Google kendskab til personlige oplysninger, såsom den registreredes IP-adresse, som bl.a. tjener Google til at forstå oprindelsen af besøgende og klik og efterfølgende oprette kommissionsafregninger.

Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom adgangstidspunktet, det sted, hvorfra adgangen blev foretaget, og hyppigheden af den registreredes besøg på vores websted. Hver gang vores hjemmeside besøges, overføres disse personoplysninger, herunder IP-adressen på den internetforbindelse, som den registrerede bruger, til Google i USA. Disse persondata gemmes af Google i USA. Google kan dele disse personoplysninger, der er indsamlet gennem den tekniske proces, med tredjeparter.

Den registrerede kan, som nævnt ovenfor, til enhver tid forhindre indstillingen af cookies via vores websted ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægte indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at placere en cookie på den registreredes IT-system. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod og forhindre indsamling af data genereret af Google Analytics i forbindelse med brugen af dette websted og behandlingen af disse data af Google. For at gøre dette skal den registrerede downloade og installere en browser add-on fra linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne browser add-on informerer Google Analytics via JavaScript om, at ingen data og informationer om besøg på hjemmesider må overføres til Google. Installationen af browser-tilføjelsen anerkendes af Google som en indsigelse. Hvis den registreredes IT-system slettes, formateres eller geninstalleres på et senere tidspunkt, skal den registrerede geninstallere browser-tilføjelsen for at deaktivere Google Analytics. Hvis browser-tilføjelsesprogrammet afinstalleres eller deaktiveres af den registrerede eller en anden person, der kan henføres til dennes kontrolsfære, er det muligt at geninstallere eller genaktivere browser-tilføjelsesprogrammet.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser for Google kan hentes under https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og under http://www.google.com/analytics/terms. Google Analytics er forklaret mere detaljeret på dette link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

16. DATABESKYTTELSESBESTEMMELSER OM ANVENDELSE OG BRUG AF GOOGLE REMARKETING

Den dataansvarlige har integreret Google Remarketing-tjenester på denne hjemmeside. Google Remarketing er en funktion i Google Ads, der gør det muligt for en virksomhed at vise annoncer til internetbrugere, der tidligere har besøgt virksomhedens hjemmeside. Integrationen af Google Remarketing giver derfor en virksomhed mulighed for at oprette brugerrelaterede annoncer og dermed vise annoncer, der er relevante for internetbrugerens interesser.

Operatøren af Google Remarketing-tjenesterne er Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google Remarketing er at vise interesserelevant reklame. Google Remarketing gør det muligt for os at vise annoncer via Googles reklamenetværk eller på andre hjemmesider, der er skræddersyet til internetbrugernes individuelle behov og interesser.

Google Remarketing placerer en cookie på den registreredes IT-system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at sætte cookien er Google i stand til at genkende den besøgende på vores hjemmeside, når de efterfølgende tilgår hjemmesider, der også er medlemmer af Googles reklamenetværk. Hver gang der åbnes en hjemmeside, hvor Google Remarketing-tjenesten er integreret, identificerer den registreredes internetbrowser sig automatisk over for Google. Som en del af denne tekniske proces får Google kendskab til personlige data, såsom IP-adressen eller brugerens surfingadfærd, som Google blandt andet bruger til at vise interesserelevant reklame.

Cookies bruges til at gemme personlige oplysninger, f.eks. de hjemmesider, som den registrerede har besøgt. Hver gang vores hjemmeside besøges, overføres personoplysninger, herunder IP-adressen på den internetforbindelse, som den registrerede bruger, derfor til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan dele disse personoplysninger, der er indsamlet gennem den tekniske proces, med tredjeparter.

Den registrerede kan, som nævnt ovenfor, til enhver tid forhindre indstillingen af cookies via vores websted ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægte indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at placere en cookie på den registreredes IT-system. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering fra Google. For at gøre dette, skal den registrerede åbne linket www.google.de/settings/ads fra hver af de internetbrowsere, de bruger, og foretage de ønskede indstillinger der.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser for Google kan hentes under https://www.google.com/intl/dk/policies/privacy/

17. GOOGLE WEB SKRIFTTYPER

Vi bruger webfonts fra Google for at sikre en standardiseret skrifttype. Her indlæser browseren de ønskede skrifttyper i cachen (browseren), når siden kaldes op, så skrifttyperne kan vises korrekt. Af denne grund skal der oprettes en forbindelse til Googles servere, hvorved Google får at vide, at vores websted er blevet besøgt via din IP. Vi bruger webfontene af hensyn til en ensartet og tiltalende præsentation af vores tilbud (online), hvilket udgør en legitim interesse i henhold til art. 6, stk. 1, lit. f i GDPR. Hvis din pc ikke understøtter webfonts, vises der naturligvis også en standardfont.

Du kan finde flere oplysninger om Google Web Fonts her:

https://developers.google.com/fonts/faq og derudover – Googles privatlivspolitik: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Remarketing-tjenesternes driftsselskab er Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google Remarketing er at vise interesserelevante reklamer. Google Remarketing gør det muligt for os at vise annoncer via Googles reklamenetværk eller på andre hjemmesider, der er skræddersyet til internetbrugernes individuelle behov og interesser.

Google Remarketing placerer en cookie på den registreredes IT-system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. Ved at sætte cookien er Google i stand til at genkende den besøgende på vores hjemmeside, når de efterfølgende tilgår hjemmesider, der også er medlemmer af Googles reklamenetværk. Hver gang der åbnes en hjemmeside, hvor Google Remarketing-tjenesten er integreret, identificerer den registreredes internetbrowser sig automatisk over for Google. Som en del af denne tekniske proces får Google kendskab til personlige data, såsom IP-adressen eller brugerens surfingadfærd, som Google blandt andet bruger til at vise interesserelevant reklame.

Cookies bruges til at gemme personlige oplysninger, f.eks. de hjemmesider, som den registrerede har besøgt. Hver gang vores hjemmeside besøges, overføres personoplysninger, herunder IP-adressen på den internetforbindelse, som den registrerede bruger, derfor til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan dele disse personoplysninger, der er indsamlet gennem den tekniske proces, med tredjeparter.

Den registrerede kan, som nævnt ovenfor, til enhver tid forhindre indstillingen af cookies via vores websted ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægte indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at placere en cookie på den registreredes IT-system. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Google Analytics, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering fra Google. For at gøre dette, skal den registrerede åbne linket www.google.de/settings/ads fra hver af de internetbrowsere, de bruger, og foretage de ønskede indstillinger der.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser for Google kan hentes under https://www.google.de/intl/dk/policies/privacy/

18. DATABESKYTTELSESBESTEMMELSER OM ANVENDELSE OG BRUG AF GOOGLE-ADS

Den dataansvarlige har integreret Google Ads på denne hjemmeside. Google Ads er en internetannonceringstjeneste, der giver annoncører mulighed for at placere annoncer i Googles søgemaskineresultater såvel som i Googles annonceringsnetværk. Google Ads giver en annoncør mulighed for at foruddefinere bestemte søgeord, som kun bruges til at vise en annonce i Googles søgeresultater, når brugeren bruger søgemaskinen til at hente et søgeordsrelevant søgeresultat. I Googles annoncenetværk distribueres annoncerne til relevante hjemmesider ved hjælp af en automatisk algoritme og under hensyntagen til de tidligere definerede søgeord.

Operatøren af Google Ads-tjenesterne er Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google Ads er at reklamere for vores websted ved at vise interesserelevant reklame på tredjepartsvirksomheders websteder og i søgemaskinens resultater i Googles søgemaskine og ved at vise tredjepartsreklame på vores websted.

Hvis en registreret kommer til vores hjemmeside via en Google-annonce, gemmer Google en såkaldt konverteringscookie på den registreredes IT-system. Hvad cookies er, er allerede blevet forklaret ovenfor. En konverteringscookie mister sin gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til at identificere den registrerede. Hvis cookien endnu ikke er udløbet, bruges konverteringscookien til at spore, om visse undersider, f.eks. indkøbskurven fra et online shopsystem, er blevet åbnet på vores hjemmeside. Konverteringscookien gør det muligt for både os og Google at spore, om et datasubjekt, der har nået vores websted via en annonce, har genereret salg, dvs. gennemført eller annulleret et køb.

De data og oplysninger, der indsamles ved hjælp af konverteringscookien, bruges af Google til at udarbejde besøgsstatistikker for vores hjemmeside. Disse besøgsstatistikker bruges igen af os til at bestemme det samlede antal brugere, der blev henvist til os via Ads-annoncer, dvs. til at bestemme succes eller fiasko for den respektive Ads-annonce og til at optimere vores Ads-annoncer for fremtiden. Hverken vores virksomhed eller andre Google Ads-annoncører modtager oplysninger fra Google, der kan bruges til at identificere den registrerede.

Konverteringscookien bruges til at gemme personlige oplysninger, såsom de hjemmesider, som den registrerede har besøgt. Hver gang vores hjemmeside besøges, overføres personoplysninger, herunder IP-adressen på den internetforbindelse, som den registrerede bruger, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan dele disse personoplysninger, der er indsamlet gennem den tekniske proces, med tredjeparter.

Den registrerede kan, som nævnt ovenfor, til enhver tid forhindre indstillingen af cookies via vores websted ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægte indstillingen af cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at placere en konverteringscookie på den registreredes IT-system. Derudover kan en cookie, der allerede er indstillet af Google Ads, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod interessebaseret annoncering fra Google. For at gøre dette, skal den registrerede åbne linket www.google.de/settings/ads fra hver af de internetbrowsere, de bruger, og foretage de ønskede indstillinger der.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser for Google kan hentes under https://www.google.de/intl/dk/policies/privacy/.

19. DATABESKYTTELSESBESTEMMELSER OM IMPLEMENTERING OG BRUG AF LINKEDIN

Den dataansvarlige har integreret komponenter fra LinkedIn Corporation på denne hjemmeside. LinkedIn er et internetbaseret socialt netværk, der giver brugerne mulighed for at oprette forbindelse til eksisterende forretningskontakter og skabe nye forretningskontakter. Over 400 millioner registrerede personer bruger LinkedIn i mere end 200 lande. Det gør LinkedIn til den største platform for forretningskontakter og en af de mest besøgte hjemmesider i verden.

LinkedIn’s driftsselskab er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, er ansvarlig for databeskyttelsesspørgsmål uden for USA.

Hver gang du besøger vores websted, som er udstyret med en LinkedIn-komponent (LinkedIn-plug-in), får denne komponent den browser, der bruges af den registrerede, til at downloade en tilsvarende repræsentation af LinkedIn-komponenten. Yderligere oplysninger om LinkedIn-plug-ins kan findes på https://developer.linkedin.com/plugins. Som en del af denne tekniske proces modtager LinkedIn oplysninger om, hvilken specifik underside af vores websted den registrerede har besøgt.

Hvis den registrerede er logget ind på LinkedIn på samme tid, genkender LinkedIn ved hvert besøg på vores websted af den registrerede og i hele varigheden af det respektive ophold på vores websted, hvilken specifik underside af vores websted den registrerede besøger. Disse oplysninger indsamles af LinkedIn-komponenten og tildeles af LinkedIn til den registreredes respektive LinkedIn-konto. Hvis den registrerede klikker på en af de LinkedIn-knapper, der er integreret på vores hjemmeside, tildeler LinkedIn disse oplysninger til den registreredes personlige LinkedIn-brugerkonto og gemmer disse personlige data.

LinkedIn modtager altid information via LinkedIn-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget ind på LinkedIn samtidig med, at han/hun tilgår vores hjemmeside; dette sker, uanset om den registrerede klikker på LinkedIn-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til LinkedIn, kan de forhindre overførslen ved at logge ud af deres LinkedIn-konto, før de tilgår vores websted.

LinkedIn giver mulighed for at afmelde e-mail-beskeder, SMS-beskeder og målrettede annoncer samt at administrere annonceindstillinger på https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls LinkedIn bruger også partnere som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua og Lotame, som kan sætte cookies. Sådanne cookies kan afvises på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy De gældende databeskyttelsesbestemmelser for LinkedIn kan hentes på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIns cookiepolitik er tilgængelig på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

20. DATABESKYTTELSESBESTEMMELSER OM IMPLEMENTERING OG BRUG AF XING

Den dataansvarlige har integreret Xing-komponenter på denne hjemmeside. Xing er et internetbaseret socialt netværk, der gør det muligt for brugerne at komme i kontakt med eksisterende forretningsforbindelser og skabe nye forretningsforbindelser. Individuelle brugere kan oprette en personlig profil for sig selv på Xing. Virksomheder kan f.eks. oprette virksomhedsprofiler eller offentliggøre jobtilbud på Xing.

Xings driftsselskab er XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

Hver gang der åbnes en af de enkelte sider på dette websted, som drives af den dataansvarlige, og hvor en Xing-komponent (Xing-plug-in) er integreret, bliver internetbrowseren på den pågældende persons informationsteknologisystem automatisk bedt om at downloade en repræsentation af den tilsvarende Xing-komponent fra Xing af den respektive Xing-komponent. Yderligere oplysninger om Xing-plug-ins kan findes på https://dev.xing.com/plugins. Som en del af denne tekniske proces modtager Xing oplysninger om, hvilken specifik underside af vores hjemmeside den registrerede har besøgt.

Hvis den registrerede er logget ind på Xing på samme tid, genkender Xing, hvilken specifik underside af vores websted den registrerede besøger, hver gang den registrerede får adgang til vores websted og i hele varigheden af deres ophold på vores websted. Disse oplysninger indsamles af Xing-komponenten og tildeles af Xing til den registreredes respektive Xing-konto. Hvis den registrerede klikker på en af de Xing-knapper, der er integreret på vores hjemmeside, f.eks. knappen “Del”, tildeler Xing disse oplysninger til den registreredes personlige Xing-brugerkonto og gemmer disse personlige data.

Xing modtager altid information via Xing-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede er logget ind på Xing samtidig med, at han/hun tilgår vores hjemmeside; dette sker, uanset om den registrerede klikker på Xing-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til Xing, kan vedkommende forhindre overførslen ved at logge ud af sin Xing-konto, før han/hun går ind på vores hjemmeside.

Xings databeskyttelsesbestemmelser, som kan ses på https://www.xing.com/privacy, indeholder oplysninger om Xings indsamling, behandling og brug af personoplysninger. Xing har også offentliggjort databeskyttelsesoplysninger for XING-delingsknappen på https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

21. DATABESKYTTELSESBESTEMMELSER OM ANVENDELSE OG BRUG AF TWITTER

Den dataansvarlige har integreret Twitter-komponenter på denne hjemmeside. Twitter er en flersproget, offentligt tilgængelig mikroblogging-tjeneste, hvor brugerne kan offentliggøre og sprede såkaldte tweets, dvs. korte beskeder begrænset til 280 tegn. Alle kan få adgang til disse korte beskeder, også personer, der ikke er registreret hos Twitter. Tweets bliver dog også vist til den pågældende brugers såkaldte followers. Followers er andre Twitter-brugere, som følger en brugers tweets. Twitter gør det også muligt at henvende sig til et bredt publikum via hashtags, links eller retweets.

Twitters driftsselskab er Twitter, Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Hver gang der åbnes en af de enkelte sider på dette websted, som drives af den dataansvarlige, og hvor der er integreret en Twitter-komponent (Twitter-knap), bliver internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk bedt om at downloade en repræsentation af den tilsvarende Twitter-komponent fra Twitter. Yderligere oplysninger om Twitter-knapperne findes på https://about.twitter.com/de/resources/buttons. I løbet af denne tekniske procedure får Twitter kendskab til, hvilken specifik underside på vores websted, der blev besøgt af den registrerede. Formålet med at integrere Twitter-komponenten er at gøre det muligt for vores brugere at videredistribuere indholdet på denne hjemmeside, at offentliggøre denne hjemmeside i den digitale verden og at øge vores besøgstal.

Hvis den registrerede er logget ind på Twitter på samme tid, genkender Twitter, hvilken specifik underside af vores websted den registrerede besøger, hver gang den registrerede får adgang til vores websted og i hele varigheden af deres ophold på vores websted. Disse oplysninger indsamles af Twitter-komponenten og tildeles af Twitter til den registreredes respektive Twitter-konto. Hvis den registrerede klikker på en af de Twitter-knapper, der er integreret på vores websted, tildeles de data og oplysninger, der overføres med den, til den registreredes personlige Twitter-brugerkonto og gemmes og behandles af Twitter.

Twitter modtager altid oplysninger via Twitter-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores websted, hvis den registrerede er logget ind på Twitter på samme tid som adgangen til vores websted; dette finder sted, uanset om den registrerede klikker på Twitter-komponenten eller ej. Hvis en sådan overførsel af oplysninger til Twitter ikke er ønskelig for den registrerede, kan han eller hun forhindre dette ved at logge ud af deres Twitter-konto, før der foretages et opkald til vores websted.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser for Twitter kan findes på https://twitter.com/privacy

22. DATABESKYTTELSESBESTEMMELSER OM ANVENDELSE OG BRUG AF YOUTUBE

Den dataansvarlige har integreret YouTube-komponenter på denne hjemmeside. YouTube er en internetvideoportal, der gør det muligt for videoudgivere at lægge videoklip op gratis, så andre brugere kan se, bedømme og kommentere på dem, ganske gratis. YouTube tillader offentliggørelse af alle slags videoer, og derfor kan komplette film- og tv-programmer, men også musikvideoer, trailere eller videoer lavet af brugerne selv tilgås via internetportalen.

YouTube’s driftsselskab er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC er et datterselskab af Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Hver gang en af de enkelte sider på dette websted, der drives af den dataansvarlige, åbnes, og hvor en YouTube-komponent (YouTube-video) er integreret, får internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk den respektive YouTube-komponent til at downloade en repræsentation af den tilsvarende YouTube-komponent fra YouTube. Yderligere oplysninger om YouTube kan findes på https://www.youtube.com/yt/about/. Inden for rammerne af denne tekniske procedure modtager YouTube og Google oplysninger om, hvilken specifik underside på vores websted der besøges af den registrerede.

Hvis den registrerede samtidig er logget ind på YouTube, genkender YouTube, hvilken specifik underside af vores hjemmeside den registrerede besøger, når en underside med en YouTube-video åbnes. Disse oplysninger indsamles af YouTube og Google og tildeles den registreredes respektive YouTube-konto.

YouTube og Google modtager altid oplysninger via YouTube-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores websted, hvis den registrerede er logget ind på YouTube samtidig med, at vores websted åbnes; dette finder sted, uanset om den registrerede klikker på en YouTube-video eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til YouTube og Google, kan han eller hun forhindre overførslen ved at logge ud af sin YouTube-konto, før han eller hun går ind på vores websted.

De af YouTube offentliggjorte databeskyttelsesbestemmelser, som kan findes på https://policies.google.com/privacy, indeholder oplysninger om YouTubes og Googles indsamling, behandling og brug af personoplysninger.

23. RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

Artikel 6 I lit. a DS-GVO tjener som retsgrundlag for vores virksomhed for behandlingsoperationer, hvor vi indhenter samtykke til et specifikt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, som det f.eks. er tilfældet med behandlingsaktiviteter, der er nødvendige for levering af varer eller levering af enhver anden tjeneste eller tjenesteydelse, er behandlingen baseret på artikel 6 I lit. b i GDPR. Det samme gælder for behandling, der er nødvendig for at gennemføre foranstaltninger forud for kontraktindgåelse, f.eks. i tilfælde af forespørgsler om vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, som gør behandling af personoplysninger nødvendig, f.eks. for at opfylde skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på art. 6 I lit. c DS-GVO. I sjældne tilfælde kan behandlingen af personoplysninger blive nødvendig for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Det ville f.eks. være tilfældet, hvis en besøgende kom til skade i vores lokaler, og hans eller hendes navn, alder, sygesikringsoplysninger eller andre vitale oplysninger som følge heraf skulle videregives til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Så ville behandlingen være baseret på art. 6 I lit. d DS-GVO.
Endelig kan behandlingsaktiviteter være baseret på art. 6 I lit. f DS-GVO. Behandlinger, der ikke er omfattet af nogen af de førnævnte retsgrundlag, er baseret på dette retsgrundlag, hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse hos vores virksomhed eller en tredjepart, forudsat at den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og friheder ikke tilsidesættes. Sådanne behandlingsoperationer er tilladt for os, især fordi de specifikt blev nævnt af den europæiske lovgiver. I den forbindelse mente den, at en legitim interesse kunne antages, hvis den registrerede er kunde hos den dataansvarlige (betragtning 47, sætning 2 i DS-GVO).

Twitters driftsselskab er Twitter, Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Hver gang en af de enkelte sider på dette websted, der drives af den dataansvarlige, åbnes, og hvor der er integreret en Twitter-komponent (Twitter-knap), får internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk den respektive Twitter-komponent til at downloade en repræsentation af den tilsvarende Twitter-komponent fra Twitter. Yderligere oplysninger om Twitter-knapperne kan findes på https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Inden for rammerne af denne tekniske procedure modtager Twitter oplysninger om, hvilken specifik underside af vores websted der besøges af den registrerede. Formålet med at integrere Twitter-komponenten er at gøre det muligt for vores brugere at udbrede indholdet på denne hjemmeside, at gøre denne hjemmeside kendt i den digitale verden og at øge vores besøgstal.

Hvis den registrerede samtidig er logget ind på Twitter, genkender Twitter, hvilken specifik underside af vores websted den registrerede besøger, hver gang den registrerede åbner vores websted og i hele varigheden af det respektive ophold på vores websted. Disse oplysninger indsamles af Twitter-komponenten og tildeles af Twitter til den registreredes respektive Twitter-konto. Hvis den registrerede aktiverer en af de Twitter-knapper, der er integreret på vores websted, tildeles de data og oplysninger, der således overføres, til den registreredes personlige Twitter-brugerkonto og gemmes og behandles af Twitter.

Twitter modtager altid oplysninger via Twitter-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores websted, hvis den registrerede samtidig er logget ind på Twitter på det tidspunkt, hvor vores websted åbnes; dette finder sted, uanset om den registrerede klikker på Twitter-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til Twitter, kan han eller hun forhindre overførslen ved at logge ud af sin Twitter-konto, før han eller hun går ind på vores websted.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser for Twitter er tilgængelige på https://twitter.com/privacy?lang=de.

LinkedIn’s driftsselskab er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. For databeskyttelsesspørgsmål uden for USA er LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, ansvarlig.

Ved hvert enkelt kald af vores hjemmeside, der er udstyret med en LinkedIn-komponent (LinkedIn-plug-in), får denne komponent den browser, der bruges af den registrerede, til at downloade en tilsvarende repræsentation af komponenten fra LinkedIn. Yderligere oplysninger om LinkedIn-plug-ins kan findes på https://developer.linkedin.com/plugins. Inden for rammerne af denne tekniske procedure får LinkedIn kendskab til, hvilken specifik underside af vores hjemmeside den registrerede har besøgt.

Hvis den registrerede er logget ind på LinkedIn på samme tid, genkender LinkedIn, hvilken specifik underside af vores websted den registrerede besøger ved hvert opkald til vores websted af den registrerede og i hele varigheden af det respektive ophold på vores websted. Disse oplysninger indsamles af LinkedIn-komponenten og tildeles af LinkedIn til den registreredes respektive LinkedIn-konto. Hvis den registrerede aktiverer en LinkedIn-knap, der er integreret på vores hjemmeside, tildeler LinkedIn disse oplysninger til den registreredes personlige LinkedIn-brugerkonto og gemmer disse personlige data.

LinkedIn modtager altid oplysninger via LinkedIn-komponenten om, at den registrerede har besøgt vores websted, hvis den registrerede samtidig er logget ind på LinkedIn på tidspunktet for at åbne vores websted; dette sker, uanset om den registrerede klikker på LinkedIn-komponenten eller ej. Hvis den registrerede ikke ønsker, at disse oplysninger overføres til LinkedIn, kan han eller hun forhindre overførslen ved at logge ud af sin LinkedIn-konto, før han eller hun går ind på vores websted.

LinkedIn giver mulighed for at afmelde e-mail-beskeder, SMS-beskeder og målrettede annoncer samt administrere annonceindstillinger på https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn bruger også partnere som Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua og Lotame, som kan sætte cookies. Sådanne cookies kan afvises på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. LinkedIns gældende privatlivspolitik er tilgængelig på https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIns cookiepolitik er tilgængelig på https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

24. LEGITIME INTERESSER I BEHANDLING FORFULGT AF DEN DATAANSVARLIGE ELLER EN TREDJEPART

Hvis behandlingen af personlige data er baseret på artikel 6 I lit. f DS-GVO, er vores legitime interesse udførelsen af vores forretningsaktiviteter til gavn for alle vores medarbejderes og vores aktionærers velbefindende.

25. VARIGHEDEN, HVOR PERSONOPLYSNINGERNE OPBEVARES

Kriteriet for varigheden af opbevaring af personlige data er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter udløbet af perioden slettes de tilsvarende data rutinemæssigt, hvis de ikke længere er nødvendige for opfyldelsen eller indledningen af kontrakten.

26. LOVMÆSSIGE ELLER KONTRAKTMÆSSIGE KRAV TIL LEVERING AF PERSONOPLYSNINGER; NØDVENDIGHED FOR INDGÅELSE AF KONTRAKTEN; DEN REGISTREREDES FORPLIGTELSE TIL AT LEVERE PERSONOPLYSNINGERNE; MULIGE KONSEKVENSER AF MANGLENDE LEVERING AF PERSONOPLYSNINGERNE

Vi vil gerne informere dig om, at levering af personoplysninger nogle gange er påkrævet ved lov (f.eks. skatteregler) eller også kan følge af kontraktlige bestemmelser (f.eks. oplysninger om kontraktpartneren).
For at indgå en kontrakt kan det nogle gange være nødvendigt for en registreret at give os personoplysninger, som efterfølgende skal behandles af os. For eksempel er den registrerede forpligtet til at give os personoplysninger, hvis vores virksomhed indgår en kontrakt med ham eller hende. Manglende levering af personoplysningerne vil betyde, at kontrakten med den registrerede ikke kan indgås.
Før den registrerede afgiver personoplysninger, skal den registrerede kontakte en af vores medarbejdere. Vores medarbejder vil informere den registrerede fra sag til sag, om levering af personoplysningerne er påkrævet ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af kontrakten, om der er en forpligtelse til at levere personoplysningerne, og hvad konsekvenserne af ikke at levere personoplysningerne ville være.

27. EKSISTENSEN AF AUTOMATISERET BESLUTNINGSTAGNING

Som en ansvarlig virksomhed bruger vi ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.

Denne databeskyttelseserklæring er udarbejdet af DGD Deutsche Gesellschaft for Datenschutz GmbH, der fungerer som ekstern databeskyttelsesansvarlig i Frankfurt ved Main, i samarbejde med databeskyttelsesadvokaten Christian Solmecke fra Köln.