VÄLDIGT SMART.

INTERNET OF THINGS MED LOBSTER.

Internet of Things (IoT) sammankopplar objekt och gör dem till intelligenta tillgångar som kommunicerar med människor, applikationer och varandra. Om IoT används i industriell produktion kallas det för Industrial Internet of Things (IIoT). I detta sammanhang används antingen det nyare kommunikationsprotokollet MQTT (Message Queue Telemetry Transport) eller det redan väletablerade protokollet OPC UA (Open Platform Communication). Båda är mycket viktiga för Industri 4.0-konceptet och finns tillgängliga i Lobster_data.

KUNDER SOM ÄR BEROENDE AV LOBSTER.

FÖRDELAR.

360-graders datautbyte

för alla format & alla kommunikationskanaler

Klient- och serverdrift

för TCP, OPC UA - båda driftlägena är möjliga

Enkel Read & Write

för alla data och funktioner

100% integration

av IoT-data i nya och befintliga system

Dynamiskt utbyte

av inmatningsargument eller fältbeskrivningar

Protokollmix

i användningen av TCP, MQTT, OPC UA enskilt och kombinerat

Anrop med en profil

som TCP & OPC UA-funktioner i TCP, OPC UA-serverdrift

Förmånliga priser

för Lobster-kunder hos MQTT-Brokern HiveMQ

Fullt stöd

för TCP, MQTT, OPC UA-funktioner som t.ex. varningar till klienten

vision7service

IoT-fördelar för företag.

Källa: Spotlight-rapport om IoT, 2020

0 %
lägre driftskostnader
0 %
större marknadsandelar
0 %
större försäljningsvolym

Funktioner

IoT erbjuder företag många fördelar. Från smart datainsamling för riktad automatisering av processer, till besparingar genom ökad säkerhet i produktion och transport, till en optimerad kundupplevelse och därmed ökad försäljning. Men för att verkligen kunna utnyttja dessa möjligheter behöver företagen användarvänlig programvara med lämpliga IoT-funktioner.

#1 Schritt

MQTT-Verbindungen einrichten

#2 Schritt

Empfangen von Daten mit dem MQTT-Eingangsagenten

#3 Schritt

Senden von Daten mit dem MQTT-Ausgangsagenten

#4 Schritt

MQTT-Nachrichtenversand als direkter Funktionsaufruf

#5 Schritt

MQTT mit Kafka für Industrie 4.0 und Data Fabric

MQTT

Im Rahmen von MQTT fungiert Lobster_data als Client und unterstützt MQTT 3 und 5. Als MQTT-Server wird der professionelle MQTT-Broker der Firma HiveMQ empfohlen.

Lobster_data wird kontinuierlich weiterentwickelt und unterstützt wichtige Neuerungen:

 • MQTT Security 
 • MQTT Topic Structures 
#1 Schritt

Aktivieren von OPC UA in der Kanal-Einstellung zu Industrie 4.0

Zur Dokumentation

#2 Schritt

Server oder Client: Empfangen von Daten mit dem OPC UA-Eingangsagenten

Zur Dokumentation

#3 Schritt

Verwenden von IoT-Funktionen zur direkten Steuerung von OPC UA

Zur Dokumentation

#4 Schritt

IoT Kanal-Typ "Industrie 4.0" (per HTTP)

Zur Dokumentation

OPC UA Messaging Protocol

Lobster_data unterstützt OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) im Client- oder Serverbetrieb.

Unterschiedliche Funktionen erleichtern die Anbindung und den zuverlässigen Datenaustausch auch mit Secure Verbindungen zwischen verschiedenen Geräten und Systemen.

#1 Schritt

TCP-Verbindungen verwalten

Zur Dokumentation

#2 Schritt

Empfangen von Daten mit dem TCP-Eingangsagenten in der Schnittstellenkonfiguration

Zur Dokumentation

#3 Schritt

Senden von Daten im TCP-Antwortweg

Zur Dokumentation

#4 Schritt

TCP-Client- oder TCP-Server-Verbindungen in direkten Funktionsaufrufen

Zur Dokumentation

TCP

Direkter Aufbau von Verbindungen per TCP (Transmission Control Protocol) für den Fall, dass anzubindende Endgeräte und Maschinen nicht MQTT- und/oder OPC UA-fähig sind.

Utan Lobster_data skulle kommunikationen mellan SAP, transportrobotarna och vår förpackningsanläggning inte fungera. Bara genom denna interaktion kunde vi öka vår arbetsbelastning med tre heltidsekvivalenter - det är guld värt i tider av brist på kvalificerad arbetskraft! .

Volker Rankl

Leiter Logistik, Linhardt GmbH & Co. KG

Use Cases 4.0.

Industri 4.0 är inte bara en industriell revolution när det gäller digitala nätverk och kommunikation, utan framför allt när det gäller en möjlig expansion av tidigare affärsmodeller. Endast genom att tänka bortom den analoga affärsmodellen kan den verkliga potentialen i den fullständiga digitaliseringen av företag hittas.

Integrerad automatisering av processer i den nätverksanslutna fabriken (smart factory) genom konsekvent, multilateralt datautbyte mellan alla processområden i ett företag.

Användarvänlig och omfattande extrahering och insamling av data för användning i Machine Learning-Applikationer.

Exempel på användningsområden för dataextraktion som förbättras av algoritmer är till exempel exakta förutsägelser om regelbundet eller oplanerat underhållsarbete eller sammanslagning av data om energiförbrukning (el, utrymme, bränsle) för exakt kostnadsplanering.

Användningen av IoT-Trackers leder till högre transparens i spårbarheten av processer, även över långa avstånd och på flera platser. Här är några exempel:

GPS-Tracker
Med GPS-Trackers kan företag spåra sina fordon och sin utrustning i realtid. För att optimera platsen för leveranser, fordonsunderhåll, bränsleförbrukning och förhindra stöld.

Temperatur- och Fuktighetsmätare
Mätare kan placeras direkt i leveranser eller lager, vilket säkerställer att känsliga varor som läkemedel, livsmedel eller elektronisk utrustning lagras i rätt miljö. Företag kan undvika skador under transporten och dessutom bevisa att deras varor var i perfekt skick när de levererades.

Asset Tracker
Dessa Trackers kan användas för att övervaka var maskiner eller andra värdefulla tillgångar befinner sig och i vilket skick de är. Företag kan optimera underhållet av sina tillgångar och förhindra potentiella förluster på grund av driftstopp. Stöld kan också förebyggas eller lösas snabbare med hjälp av dessa Trackers.

Health Tracker
Bärbara enheter kan användas för att övervaka – med deras samtycke – hälsan hos anställda i hälsokänsliga områden i företaget (tillverkning, laboratorier, brandbekämpning etc.) eller patienter i realtid och ge snabbt stöd i kritiska, individuella situationer.

Energy Tracker
Med dessa Trackers kan resursbesparande energiförbrukning i byggnader, anläggningar eller maskiner övervakas och optimeras i realtid.

Realtidsövervakning genererar data om bl.a. fordonsparkens aktuella status, t.ex. lastutrymmets beläggning, totalvikt, däcktryck, lossnings- och lastningstider, iakttagande av vilopauser etc. Det möjliggör statuskontroller av varor – data som är viktiga för korrekt hantering av order, särskilt när det gäller mycket känsliga produkter.

Den möjliggör kontroller av varornas tillstånd – uppgifter som är särskilt viktiga för en korrekt hantering av beställningar och därmed för kundnöjdheten när det gäller mycket känsliga produkter.

På samma sätt kan realtidsövervakning användas för att exakt beräkna den förväntade ankomsttiden (ETA) för både planerade och försenade leveranser och kommunicera detta till kunden.

Med hjälp av geofencing dras en användarspecifik virtuell gräns i ett fördefinierat område där en åtgärd, som också definieras av användaren, ska äga rum.

Om en händelse inträffar som avviker från denna geolokaliserade gräns, t.ex. om den planerade rutten inte följs, informeras de ansvariga medarbetarna omedelbart via varningar.

Geofencing fungerar också som bevis på efterlevnad av reglerna för myndigheter och affärspartners.

Det finns många exempel på IoT-installationer i industrin som är utformade för enkla plug-and-play-installationer. Här är några exempel:

 • Smarta belysningssystem.
  Dessa system använder trådlösa sensorer och nätverksanslutna lampor för att optimera belysningen i byggnader och anläggningar. Installationen är enkel eftersom sensorer och lampor kan bytas ut eller läggas till utan kabeldragning.
 • Klimat- och värmereglering
  Dessa system använder trådlösa sensorer och smarta termostater för att reglera temperatur och luftfuktighet i byggnader och anläggningar. Även här används sensorer och termostater utan kabeldragning.
 • Övervakning av maskiner 
  Övervakning av maskiner kan göras mycket enklare med hjälp av trådlösa sensorer och nätverksanslutna övervakningskameror. Även här kan sensorerna och kamerorna anslutas trådlöst till maskinerna.
 • Tillståndsövervakning av utrustning
  Trådlösa sensorer och intelligent övervakningsprogramvara genererar data om anläggningarnas tillstånd och prestanda och ger tillförlitliga värden, till exempel som en del av prediktivt underhåll.
 • Intelligent lagerhantering 
  Genom att använda många olika sensorer och intelligenta system kan lagerhanteringen optimeras. Olika funktioner underlättar anslutningen och ett tillförlitligt datautbyte, även med säkra anslutningar mellan olika enheter och system.

Användningen av intelligenta lösningar för smart åtkomsthantering ger många fördelar inom ramen för säkerhetsstyrningen Industri 4.0. Här är några exempel:

Smart Door
Digitalt tillträdessystem utan nycklar och transpondrar som använder streckkoder för att öppna dörrar och bommar eller för att ge tids(o)beroende tillträde till särskilda rum. Konkreta lösningar är fristående elektroniska enheter och deras enkla installation bredvid befintliga tillträdessystem (utbyggnad med streckkodsläsare eller internetanslutning), avläsning av en QR-, streck- eller kortkod (fysisk eller digital) eller generering av tillträdeskoder online, via e-post.

Smart Lock
Låset låses upp via Bluetooth med hjälp av en app på den behöriga personens smartphone.

Onlineanslutningen av vågar direkt till ERP-system möjliggör automatisk tillgänglighet/integrering av data om viktangivelser, faktiskt uppmätt vikt eller jämförelse mellan mål och faktisk vikt, till exempel för palleveranser till logistikföretag.

Digitaliseringen av vägningsprocesser bidrar till att avsevärt minska datainmatningsfel, öka genomloppstiderna och förhindra oönskad utveckling med hjälp av realtidsdata.

Unika recept för livsmedelsprodukter eller läkemedel är ofta en viktig tillgång för företag. Produkternas konsekventa smak eller effekt har ett stort inflytande på kundnöjdhet och försäljning.

Digitaliseringen av receptkontrollen i produktionsanläggningar bidrar avsevärt till att upprätthålla den önskade kvaliteten och hjälper till att uppfylla de mycket strikta lagkraven för livsmedel och läkemedel eller att bevisa sin efterlevnad för myndigheter och partners.

ÖVERTYGAD?

KONTAKTA OSS NU!