Lobster Loading

Privacybeleid

We zijn erg blij met uw interesse in ons bedrijf. Het management van Lobster DATA GmbH hecht bijzonder veel belang aan de bescherming van gegevens. Het is mogelijk om de internetpagina’s van Lobster DATA GmbH te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Indien een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten die ons bedrijf via onze website aanbiedt, kan het nodig zijn om persoonlijke gegevens te verwerken. Als het nodig is om persoonlijke gegevens te verwerken en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen wij in het algemeen de toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonlijke gegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, gebeurt altijd in overeenstemming met de basisregelgeving inzake gegevensbescherming en met inachtneming van de landspecifieke voorschriften inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op Lobster DATA GmbH. Met deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het soort, de omvang en het doel van de door ons verzamelde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens. Bovendien informeert deze privacyverklaring de betrokkenen over hun rechten.

Lobster DATA GmbH heeft als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om de via deze website verwerkte persoonsgegevens zo volledig mogelijk te beschermen. Desalniettemin kunnen er bij de overdracht van gegevens via het internet over het algemeen hiaten in de beveiliging ontstaan, zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve wijze, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

Toestemmingsformulier:

Door mijn e-mailadres op te geven en te klikken op het “vakje” voor het privacybeleid voor de contactformulieren op de Lobster-website, ga ik ermee akkoord dat Lobster DATA GmbH mij regelmatig per e-mail informatie over het Lobster-productassortiment kan toesturen. Ik kan mijn toestemming aan Lobster DATA GmbH te allen tijde intrekken.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Lobster DATA GmbH is gebaseerd op de termen die door de Europese wetgever werden gebruikt voor richtlijnen en verordeningen toen de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) werd uitgevaardigd. Ons privacybeleid moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te waarborgen, willen we de gebruikte termen vooraf uitleggen.

We gebruiken onder andere de volgende termen in dit privacybeleid:

a) Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene” genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, online-identificatie of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) De betrokken persoon

Onder betrokkene wordt verstaan iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

c) Verwerking

Onder verwerking wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen, met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, ordenen, bewaren, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) Profilering

Profilering is elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van dergelijke persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de uitvoering van het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat aanvullende informatie nodig is, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

g) De verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke

De verantwoordelijke of de voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander orgaan dat alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking bepaald worden door het Europees recht of door wetten van een lidstaat, zal de voor de verwerking verantwoordelijke de specifieke criteria voor bepaald door het recht van de Unie of wetten van een lidstaat impementeren.

h) Contractverwerkers

De verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een agentschap of een andere instantie die namens de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i) Geadresseerde

De ontvanger is elke natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of die persoon al dan niet een derde partij is. De autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat op grond van het Europees recht of het nationale recht, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

j) Derde partij

Onder derde wordt verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon, elk openbaar gezag, elke dienst of elk ander orgaan dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder het rechtstreekse gezag van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming

Onder “toestemming” wordt verstaan elke vrijelijk gegeven en geïnformeerde ondubbelzinnige uiting van de wensen van de betrokkene in het specifieke geval, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokkene zijn of haar instemming met de verwerking van de hem of haar betreffende persoonsgegevens kenbaar maakt.

2. De naam en het adres van de controleur

De verantwoordelijke persoon in de zin van algemene verordening gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere verordeningen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Lobster DATA GmbH
Bräuhausstraße 1
D-82327 Tutzing
Tel.: +49 8158 4529 300
Fax: +49 8158 4529 301

E-Mail: information[AT]lobster.de
www.lobster-world.com

Managing Director: Steffen Brehme, Dr. Martin Fischer, Christian Tabernig
HRB 251070
Munich District Court
VAT ID: DE 326848997
Tax NR: 117/131/60379

3. De naam en het adres van de functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking is

The Data Protection Officer of the controller is:
Franz Bertusch
Lobster DATA GmbH
Bräuhausstraße 1
D-82327 Tutzing
Germany
Tel.: +49 8158 4529 321
E-Mail: datenschutz[AT]lobster.de

Iedere betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met alle vragen en suggesties op het gebied van gegevensbescherming.

4. Cookies

De internetpagina’s van Lobster DATA GmbH maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Veel websites en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatiecode voor de cookie. Het bestaat uit een reeks karakters waarmee internetpagina’s en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een bepaalde internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van zijn unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan Lobster DATA GmbH de gebruikers van deze website meer gebruikersvriendelijke diensten aanbieden die zonder het plaatsen van cookies niet mogelijk zouden zijn. Door de IP-adressen van de computers van onze gebruikers te registreren (via cookies), kunnen we onze website voortdurend verbeteren. Bovendien maakt de registratie van uw IP-adres deel uit van onze IT/systeemadministratie, maar wij kunnen u hierdoor niet exact identificeren. Aangezien deze website wordt beheerd door het contentmanagementsysteem WordPress, maken we gebruik van verschillende plugins (hulpprogramma’s). Deze zijn specifiek aangepast. Deze plugins genereren sessiecookies en dienen voor de beveiliging en gebruikersbegeleiding – (Plugins: Wordfence, Login met Ajax, All In One WP Security). Dit stelt ons in staat om de veiligheid van de website te verhogen en te beschermen en bovendien de gebruiksvriendelijkheid te vergroten.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd in het belang van de gebruiker. Cookies stellen ons in staat om, zoals reeds vermeld, de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze erkenning is om het gebruik van onze website te vergemakkelijken. Zo hoeft de gebruiker van een website die gebruik maakt van cookies niet bij elk bezoek aan de website opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, aangezien dit gebeurt door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagen in de online shop. De online shop gebruikt een cookie om de artikelen te onthouden die een klant in het virtuele winkelwagentje heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betreffende persoon de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.

5. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Lobster DATA GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een betrokkene of geautomatiseerd systeem toegang krijgt tot de website. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website benadert (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden benaderd, (5) de datum en het tijdstip van de toegang tot de internetsite, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Lobster DATA GmbH geen conclusies over de betreffende persoon. Deze informatie is veelal nodig om (1) de inhoud van onze website correct aan te leveren, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de permanente bruikbaarheid van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te verzekeren en (4) de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verschaffen voor de strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom door Lobster DATA GmbH enerzijds statistisch en anderzijds met het oog op de verhoging van de gegevensbescherming en -veiligheid in ons bedrijf geëvalueerd, om uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens te garanderen. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokken persoon worden verstrekt.

6. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich te registreren op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking door het verstrekken van persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens die aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, worden bepaald door het desbetreffende invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en ten behoeve van de eigen activiteiten van de verantwoordelijke voor de verwerking. De verantwoordelijke voor de verwerking kan zorgen voor de overdracht aan een of meer verwerkers, zoals een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend zal gebruiken voor een intern gebruik dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking kan worden toegeschreven.

Bovendien worden door de registratie op de internetsite van de verantwoordelijke voor de verwerking het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) aan de betrokkene is toegewezen, de datum en het tijdstip van de registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond van het feit dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, de opheldering van gepleegde misdrijven mogelijk te maken. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de voor de verwerking verantwoordelijke te beschermen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen of het doorgeven van de gegevens ten dienste staat van strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene met vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens dient het doel van de verantwoordelijke voor de verwerking om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die naar hun aard alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat de geregistreerde personen vrij om de tijdens de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of deze volledig te laten verwijderen uit de gegevensvoorraad van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt de betrokkene te allen tijde op diens verzoek informatie over de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Bovendien zal de verantwoordelijke voor de verwerking de persoonsgegevens op verzoek of na kennisgeving aan de betrokkene corrigeren of verwijderen, tenzij dit in strijd is met de wettelijke bewaarplicht. Het volledige personeel van de voor de verwerking verantwoordelijke staat in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersoon.

7. Inschrijving op onze nieuwsbrief

Op de website van Lobster DATA GmbH krijgen gebruikers de mogelijkheid om zich te abonneren op de nieuwsbrief van ons bedrijf. Welke persoonlijke gegevens bij de bestelling van de nieuwsbrief aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, wordt bepaald door het invoermasker dat voor dit doel wordt gebruikt.

Lobster DATA GmbH informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van het bedrijf. De nieuwsbrief van ons bedrijf kan alleen door de betrokkene worden ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich inschrijft voor de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat de betrokkene eerst heeft opgegeven voor de verzending van de nieuwsbrief via de dubbele opt-in procedure. Deze bevestigingsmail wordt gebruikt om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres, als betrokkene, toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief bewaren wij ook het IP-adres dat door de Internet Service Provider (ISP) van het door de betrokkene bij de aanmelding gebruikte computersysteem is toegewezen, evenals de datum en het tijdstip van de aanmelding. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (eventuele) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient derhalve om de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens rechtsbescherming te bieden.

De persoonlijke gegevens die tijdens de registratie voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd als dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of voor de registratie, zoals het geval kan zijn als er wijzigingen zijn in het aanbod van de nieuwsbrief of als de technische voorwaarden veranderen. Persoonlijke gegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst worden verzameld, worden niet aan derden doorgegeven. De inschrijving op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene te allen tijde worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene ons voor de verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden herroepen. Met het oog op de herroeping van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen. Het is ook te allen tijde mogelijk om zich af te melden voor de nieuwsbriefmailing rechtstreeks op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking of om de verantwoordelijke voor de verwerking op een andere manier op de hoogte te stellen.

8. Bijhouden van de nieuwsbrief

De nieuwsbrieven van Lobster DATA GmbH bevatten zogenaamde tracking pixel. Een tracking pixel is een thumbnail afbeelding ingebed in e-mails die in HTML-formaat worden verstuurd om de opname en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Aan de hand van de ingesloten tracking pixel kan Lobster DATA GmbH vaststellen of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgeroepen.

Dergelijke persoonlijke gegevens die via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden verzameld, worden door de verantwoordelijke voor de verwerking opgeslagen en geëvalueerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter aan te passen aan de belangen van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden. Getroffenen hebben het recht om de afzonderlijke toestemmingsverklaring die via de dubbele opt-in-procedure is ingediend, te allen tijde in te trekken. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. Lobster DATA GmbH interpreteert een annulering van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.

9. Mogelijkheid tot contact via de website

Op grond van wettelijke voorschriften bevat de website van Lobster DATA GmbH informatie die een snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Wanneer een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden verstrekt, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

10. Routinematige verwijdering en afscherming van persoonsgegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene slechts gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer de Europese wetgever of een andere wetgever daarin heeft voorzien in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordeninggever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen afgeschermd of gewist.

11. Rechten van de betrokkene
a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijn en verordening, om van de verantwoordelijke voor de verwerking een bevestiging te krijgen of de betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit bevestigingsrecht, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

b) Recht op informatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om op elk moment en kosteloos informatie over zijn of haar persoonsgegevens en een kopie daarvan te verkrijgen van de verantwoordelijke voor de verwerking. Bovendien heeft de Europese Richtlijn en Verordeninggever de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden
 • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name aan ontvangers in derde landen of internationale organisaties
 • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
 • het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van de hem of haar betreffende persoonsgegevens of van een beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of van een recht om zich tegen een dergelijke verwerking te verzetten
 • het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
 • als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en het beoogde effect van een dergelijke verwerking op de betrokkene

De betrokkene heeft ook het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of er persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende garanties in verband met de overdracht.

Indien een betrokkene dit recht van toegang wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op correctie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, met toestemming van de Europese wetgever, onverwijld de rectificatie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Voorts heeft de betrokkene het recht om, gelet op de doeleinden van de verwerking, onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene dit recht op correctie wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een personeelslid van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht op annulering (recht om te worden vergeten)

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om, op grond van de Europese richtlijnen en verordeningen, van de voor de verwerking verantwoordelijke de onmiddellijke verwijdering van de hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, indien een van de volgende redenen van toepassing is en op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet meer nodig zijn.
 • De betrokkene trekt zijn of haar toestemming voor de verwerking in op grond van artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • De verwijdering van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, van de AVG.

Indien een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene de verwijdering van de door Lobster DATA GmbH opgeslagen persoonsgegevens wenst, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Lobster DATA GmbH zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

Indien de persoonsgegevens door Lobster DATA GmbH openbaar zijn gemaakt en onze onderneming, als verantwoordelijke voor de verwerking, verplicht is de persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17 lid 1 AVG, zal Lobster DATA GmbH redelijke maatregelen nemen, waaronder technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatiekosten, om andere verantwoordelijken voor de verwerking van de gepubliceerde persoonsgegevens ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene heeft verzocht dat deze andere verantwoordelijken voor de verwerking alle links naar deze persoonsgegevens of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens verwijderen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van Lobster DATA GmbH zal in individuele gevallen de nodige regelingen treffen.

e) Recht om de verwerking te beperken

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijnen en verordeningen, om van de verantwoordelijke voor de verwerking de beperking van de verwerking te verkrijgen indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
 • De verwerking is onwettig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te laten verwijderen en vraagt in plaats daarvan dat het gebruik van de persoonsgegevens wordt beperkt.
 • De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.
 • De betrokkene heeft op grond van artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het is nog niet duidelijk of de gerechtvaardigde redenen van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Indien aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de door Lobster DATA GmbH opgeslagen persoonsgegevens wenst, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. De medewerker van Lobster DATA GmbH zorgt voor de beperking van de verwerking.

f) Recht op gegevensdraagbaarheid

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om de hem of haar betreffende persoonsgegevens, die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke ter beschikking zijn gesteld, in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, zoals bepaald in de Europese richtlijnen en verordeningen. Zij heeft ook het recht om deze gegevens zonder belemmering van de voor de verwerking verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens ter beschikking zijn gesteld, door te geven aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke, mits de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG of artikel 9, lid 2, onder a), van de AVG of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG en de verwerking wordt uitgevoerd door middel van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdracht overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de AVG het recht om te verkrijgen dat persoonsgegevens rechtstreeks van de ene voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven aan de andere voor de verwerking, voor zover dit technisch haalbaar is en mits dit geen afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op gegevensoverdracht te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Lobster DATA GmbH.

g) Recht van beroep

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om zich op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de AVG te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie. Dit geldt ook voor de profilering op basis van deze bepalingen.

In geval van bezwaar zal Lobster DATA GmbH de persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die het waard zijn om te worden beschermd en die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

Indien Lobster DATA GmbH persoonsgegevens verwerkt met het oog op direct marketing, heeft de betrokkene het recht om zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op deze marketing. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze in verband wordt gebracht met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking door Lobster DATA GmbH voor direct marketing doeleinden, zal Lobster DATA GmbH de persoonsgegevens niet meer verwerken voor deze doeleinden.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om zich op grond van zijn of haar bijzondere situatie te verzetten tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens bij Lobster DATA GmbH voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden, overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de AVG, tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Om het recht van bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van Lobster DATA GmbH. Het staat de betrokkene ook vrij zijn recht van bezwaar uit te oefenen met betrekking tot het gebruik van de diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, door middel van geautomatiseerde procedures met technische specificaties.

h) Geautomatiseerde beslissingen per geval, met inbegrip van profilering

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, dat door de Europese wetgever is verleend, om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die voor hem/haar rechtsgevolgen heeft of hem/haar op soortgelijke wijze in aanzienlijke mate treft, mits het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan bij uniale of nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving voorziet in passende maatregelen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, of (3) is genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, neemt Lobster DATA GmbH redelijke maatregelen om de rechten en vrijheden en de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, met inbegrip van ten minste het recht om de tussenkomst van een persoon van de voor de verwerking verantwoordelijke te verkrijgen, zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

Indien de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluiten wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een personeelslid van de verantwoordelijke voor de verwerking.

i) Recht om een toestemming voor gegevensbescherming in te trekken

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zoals bepaald in de Europese richtlijn en door de Verordeninggever.

Indien de betrokkene zijn of haar recht wil uitoefenen om zijn of haar toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

12. Gegevensbescherming in toepassingen en in de aanvraagprocedure

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de aanvragers met het oog op de verwerking van de aanvraagprocedure. De verwerking kan ook langs elektronische weg plaatsvinden. Dit is met name het geval wanneer een aanvrager relevante aanvraagdocumenten elektronisch bij de verantwoordelijke voor de verwerking indient, bijvoorbeeld via e-mail of een webformulier dat op de website beschikbaar is. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst met een aanvrager sluit, worden de verstrekte gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de aanvrager sluit, wordt het sollicitatiedossier twee maanden na de kennisgeving van het besluit tot afwijzing van de aanvraag automatisch verwijderd, tenzij de verwijdering in strijd is met andere legitieme belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke. Andere legitieme belangen in deze zin zijn bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure op grond van de Algemene wet op de gelijke behandeling (AGG).

13. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Facebook

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren in de virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor de uitwisseling van meningen en ervaringen of de internetgemeenschap in staat stellen om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt onder andere gebruikers van het sociale netwerk in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. De verantwoordelijke voor de verwerking is Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, als een betrokkene buiten de VS of Canada woont.

Telkens wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking een van de afzonderlijke pagina’s van deze internetsite oproept, die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking wordt beheerd en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Facebook-component gevraagd om een weergave van de betreffende Facebook-component van Facebook te downloaden. Een compleet overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. In het kader van dit technische proces wordt Facebook geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en door Facebook toegewezen aan de respectievelijke Facebook-account van de betrokken persoon. Als de betreffende persoon op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-buttons klikt, bijvoorbeeld de “Like”-button, of als de betreffende persoon een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betreffende persoon en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betreffende persoon onze website heeft bezocht als de betreffende persoon op hetzelfde moment is ingelogd op Facebook wanneer hij of zij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de betreffende persoon op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij of zij de overdracht verhinderen door uit te loggen uit zijn of haar Facebook-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

Het door Facebook gepubliceerde databeleid, dat beschikbaar is op https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Het legt ook uit welke instellingen Facebook aanbiedt om de privacy van de betrokken persoon te beschermen. Daarnaast zijn er diverse applicaties beschikbaar die het mogelijk maken om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

14. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Getty Images Images

De gegevensbeheerder heeft Getty Images-componenten in deze website geïntegreerd. Getty Images is een Amerikaanse fotoagentschap. Een fotoagentschap is een bedrijf dat foto’s en ander beeldmateriaal op de markt aanbiedt. Fotoagentschappen brengen meestal foto’s, illustraties en filmmateriaal op de markt. Via een fotoagentschap krijgen verschillende klanten, met name website-exploitanten, redactiekantoren van print- en tv-media en reclamebureaus, een licentie voor de foto’s die zij gebruiken.

De werkmaatschappij van de Getty Images-onderdelen is Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Ierland.

Getty Images maakt het mogelijk om stockbeelden in te sluiten (embedden) (indien van toepassing gratis). Embedden is het insluiten of integreren van een bepaalde externe inhoud, bijvoorbeeld tekst-, video- of beeldgegevens, die door een externe website wordt aangeleverd en vervolgens op de eigen website verschijnt. Voor de inbedding wordt een zogenaamde embeddingcode gebruikt. Een embeddingcode is een HTML-code die door een websitebeheerder in een website wordt geïntegreerd. Als een embeddende code is geïntegreerd door een websitebeheerder, wordt de externe inhoud van de andere website direct weergegeven zodra een website wordt bezocht. Om de externe inhoud weer te geven, wordt de externe inhoud rechtstreeks van de andere website geladen. Getty Images biedt meer informatie over het insluiten van content op https://www.gettyimages.nl/resources/embed.

Door de technische implementatie van de embeddingcode, waarmee Getty Images de beelden kan weergeven, wordt het IP-adres van de internetverbinding via welke de betreffende persoon toegang heeft tot onze website naar Getty Images verzonden. Getty Images verzamelt ook informatie over onze website, het type browser dat wordt gebruikt, de browsertaal en het tijdstip en de duur van de toegang. Daarnaast kan Getty Images navigatiegegevens verzamelen, waaronder informatie over welke van onze subsites de betreffende persoon heeft bezocht en op welke links is geklikt, en andere interacties die de betreffende persoon heeft gehad tijdens zijn of haar bezoek aan onze website. Deze gegevens kunnen door Getty Images worden opgeslagen en geanalyseerd.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Getty Images vindt u op https://www.gettyimages.nl/company/privacy-policy.

15. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft de component Google Analytics (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over de website van waaruit een betrokkene een website heeft bezocht (zogenaamde referrer), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt vooral gebruikt om een website te optimaliseren en om de kosten-batenverhouding van internetreclame te analyseren.

De werkmaatschappij van het onderdeel Google Analytics is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

De gegevensbeheerder gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor de webanalyse via Google Analytics. Door deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als de toegang tot onze internetpagina’s afkomstig is uit een lidstaat van de Europese Unie of uit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is de analyse van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om verdere diensten in verband met het gebruik van onze website te leveren.

Google Analytics plaatst een cookie op het systeem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het instellen van de cookie is Google in staat om het gebruik van onze website te analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking wordt beheerd en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt opgeroepen, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betreffende persoon automatisch door de betreffende Google Analytics-component gevraagd om gegevens naar Google door te sturen voor online analyse. In het kader van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en clicks te achterhalen en vervolgens de afwikkeling van de opdracht mogelijk te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals het tijdstip van toegang, de locatie waar een toegang vandaan komt en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betreffende persoon. Wanneer u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingesteld cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en die betrekking hebben op het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google. Om dit te doen, moet de betreffende persoon een browser add-on downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites mogen worden doorgegeven aan Google Analytics. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Als het systeen van de betrokkene wordt verwijderd, geformatteerd of op een later tijdstip opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de Browser Add-On wordt gedeïnstalleerd of gedeactiveerd door de betreffende persoon of een andere persoon binnen zijn of haar beheersgebied, is er de mogelijkheid om de Browser Add-On opnieuw te installeren of te reactiveren.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/ en http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt nader toegelicht onder deze link https://www.google.com/intl/nl_nl/analytics/.

16. Privacybeleid voor het gebruik van Google Remarketing

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft op deze website Google Remarketingdiensten geïntegreerd. Google Remarketing is een functie van Google Ads die een bedrijf in staat stelt om advertenties weer te geven aan internetgebruikers die de website van het bedrijf eerder hebben bezocht. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf dus in staat om gebruikersgerelateerde advertenties te maken en dus ook om interesse-relevante advertenties aan de internetgebruiker te tonen.

De werkmaatschappij van de Google Remarketing diensten is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Het doel van Google Remarketing is het tonen van relevante reclame. Google Remarketing stelt ons in staat om advertenties weer te geven via het Google advertentienetwerk of deze te laten weergeven op andere internetsites die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Door het instellen van de cookie is Google in staat om de bezoeker van onze website te herkennen wanneer hij of zij vervolgens websites bezoekt die ook lid zijn van het Google-reclame-netwerk. Telkens wanneer een website waarop de Google Remarketing-service is geïntegreerd, wordt benaderd, identificeert de internetbrowser van de betreffende persoon zich automatisch met Google. In het kader van deze technische procedure ontvangt Google informatie over persoonlijke gegevens zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder andere gebruikt om interessante reclame te tonen.

Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie, zoals de websites die door de betrokkene worden bezocht, opgeslagen. Wanneer u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics ingesteld cookie te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesse gebaseerde reclame door Google. Hiervoor moet de betrokkene de link www.google.nl/settings/ads oproepen vanuit elk van de door hem of haar gebruikte internetbrowsers en daar de gewenste instellingen selecteren.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/.

17. Google Web Fonts

Om een uniform lettertype te garanderen gebruiken we webfonts van Google. Hier laadt de browser bij het oproepen van de pagina de gewenste lettertypes in de cache (browser), zodat de lettertypes correct kunnen worden weergegeven. Daarom moet er een verbinding met de servers van Google tot stand worden gebracht, die Google vertelt dat onze website via uw IP-adres werd benaderd. Wij gebruiken de webfonts in het belang van een uniforme en aansprekende presentatie van onze aanbiedingen (online) die een legitiem belang vertegenwoordigt volgens Art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Als uw PC geen webfonts ondersteunt, wordt er natuurlijk een standaardlettertype weergegeven.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u hier:

https://developers.google.com/fonts/faq en bovendien – het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

18. Privacybeleid voor het gebruik van Google Ads

De gegevensbeheerder heeft Google Ads op deze website geïntegreerd. Google Ads is een internetadvertentieservice die adverteerders in staat stelt om advertenties weer te geven in de zoekmachineresultaten van Google en in het Google-adverterentienetwerk. Google Ads stelt een adverteerder in staat om vooraf gedefinieerde trefwoorden te specificeren die gebruikt zullen worden om een advertentie weer te geven in de resultaten van de zoekmachine van Google, maar alleen wanneer de gebruiker de zoekmachine gebruikt om een trefwoord relevant zoekresultaat op te halen. In het Google-reclame-netwerk worden de advertenties via een automatisch algoritme en in overeenstemming met de eerder gedefinieerde trefwoorden verspreid naar thematische websites.

De werkmaatschappij van de Google Ads diensten is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Het doel van Google Ads is om onze website te adverteren door het weergeven van advertenties die relevant zijn voor onze interesses op de websites van derde bedrijven en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine en door het weergeven van advertenties van derden op onze website.

Als een persoon onze website via een Google-advertentie bereikt, wordt op het informatietechnologiesysteem van de persoon in kwestie een zogenaamde conversiecookie door Google opgeslagen. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en dient niet om de persoon in kwestie te identificeren. Als de cookie niet is verlopen, wordt de conversiecookie gebruikt om bij te houden of bepaalde subpagina’s, bijvoorbeeld het winkelwagentje van een onlineshopsysteem, op onze website zijn geopend. De conversie-cookie stelt zowel ons als Google in staat om bij te houden of een persoon die onze website heeft bereikt via een Ads-advertentie omzet heeft gegenereerd, dat wil zeggen of hij of zij een aankoop heeft gedaan of opgegeven.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden door ons op hun beurt gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via Ads-advertenties naar ons is verwezen, d.w.z. om het succes of falen van de betreffende Ads-advertentie te bepalen en om onze Ads-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere Google Ads-adverteerders ontvangen informatie van Google die kan worden gebruikt om de persoon in kwestie te identificeren.

De conversiecookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de internetpagina’s die door de betrokkene worden bezocht. Wanneer u onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, aan Google in de Verenigde Staten van Amerika doorgegeven. Deze persoonlijke gegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Ads ingesteld cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op rente gebaseerde reclame door Google. Hiervoor moet de betrokkene de link www.google.de/settings/ads oproepen vanuit elk van de door hem of haar gebruikte internetbrowsers en daar de gewenste instellingen uitvoeren.

Meer informatie en het toepasselijke privacybeleid van Google vindt u op https://www.google.nl/intl/de/policies/privacy/.

19. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Jetpack for WordPress

De gegevensbeheerder heeft Jetpack op deze website geïntegreerd. Jetpack is een WordPress-plug-in die extra functies biedt aan de beheerder van een website op basis van WordPress. Jetpack geeft de beheerder van de website onder andere een overzicht van de bezoekers van de site. Het is ook mogelijk om het aantal bezoekers te verhogen door het tonen van gerelateerde artikelen en publicaties of door het delen van inhoud op de site. Daarnaast zijn er beveiligingsfuncties geïntegreerd in Jetpack, zodat een website die gebruik maakt van Jetpack beter beschermd is tegen misbruik. Jetpack optimaliseert en versnelt ook het laden van de op de website geïntegreerde afbeeldingen.

De werkmaatschappij van de Jetpack plug-in voor WordPress is Automattic Inc, 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. De werkmaatschappij maakt gebruik van de tracking technologie van Quantcast Inc, 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jetpack plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. Telkens wanneer een gebruiker een van de afzonderlijke pagina’s van deze website oproept die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking worden beheerd en waarin een Jetpack-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Jetpack-component gevraagd om gegevens voor analysedoeleinden naar Automattic door te sturen. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Automattic kennis van gegevens die vervolgens worden gebruikt om een samenvatting van de bezoeken aan de Website samen te stellen. De aldus verkregen gegevens worden gebruikt om het gedrag van de betrokkene die de website van de verantwoordelijke voor de verwerking heeft bezocht te analyseren en worden geëvalueerd met het oog op de optimalisering van de website. De gegevens die via het Jetpack-component worden verzameld, zullen niet worden gebruikt om de betrokkene te identificeren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De gegevens worden ook onder de aandacht gebracht van Quantcast. Quantcast gebruikt de gegevens voor dezelfde doeleinden als Automattic.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser en kan dus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Automattic/Quantcast een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan Automattic de reeds door Automattic geplaatste cookies te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s verwijderen.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door het Jetpack-cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op een gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Automattic/Quantcast, en deze te voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene op de opt-out-knop drukken onder de link https://www.quantcast.com/opt-out/, die een opt-out-cookie plaatst. De opt-out-cookie die met de oppositie is ingesteld, wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Als de cookies op het systeem van de betrokkene worden verwijderd na een bezwaarschrift, moet de betrokkene de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out-cookie plaatsen.

Met de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de betrokkene niet langer volledig toegang heeft tot de internetpagina’s van de verantwoordelijke voor de verwerking.

Het van toepassing zijnde privacybeleid van Automattic is beschikbaar op https://automattic.com/privacy/. Het huidige privacybeleid van Quantcast is beschikbaar op https://www.quantcast.com/privacy/.

20. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van LinkedIn

De gegevensbeheerder heeft componenten van LinkedIn Corporation op deze website geïntegreerd. LinkedIn is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers in staat stelt om verbinding te maken met bestaande zakelijke contacten en om nieuwe zakelijke contacten te leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde gebruikers gebruiken LinkedIn in meer dan 200 landen. Dit maakt LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Voor gegevensbescherming buiten de Verenigde Staten is LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

Elke keer dat een persoon onze website bezoekt, die is uitgerust met een LinkedIn-component (LinkedIn-plug-in), zorgt deze component ervoor dat de browser die door de betreffende persoon wordt gebruikt, een overeenkomstige weergave van de LinkedIn-component downloadt. Meer informatie over de LinkedIn plug-ins vindt u op https://developer.linkedin.com/plugins. Door dit technische proces weet LinkedIn welke specifieke pagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op LinkedIn is ingelogd, herkent LinkedIn bij elke keer dat de betrokkene onze website bezoekt en voor de duur van zijn of haar verblijf op onze website, welke specifieke pagina van onze website hij of zij bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn-component en door LinkedIn toegewezen aan de respectievelijke LinkedIn-account van de betreffende persoon. Als de betrokkene op een op onze website geïntegreerde LinkedIn-knop klikt, wijst LinkedIn deze informatie toe aan het persoonlijke LinkedIn-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

LinkedIn ontvangt via het LinkedIn onderdeel informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer hij of zij op hetzelfde moment is ingelogd op LinkedIn wanneer hij of zij onze website bezoekt, ongeacht of de betrokkene op het LinkedIn onderdeel klikt of niet. Indien de betrokkene dergelijke informatie niet wenst te ontvangen van LinkedIn, kan de betrokkene de verzending verhinderen door uit te loggen uit zijn of haar LinkedIn-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

LinkedIn op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls biedt de mogelijkheid om zich af te melden voor e-mailberichten, SMS-berichten en gerichte advertenties, en om de advertentie-instellingen te beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame die cookies kunnen plaatsen. Dergelijke cookies kunnen worden geweigerd op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het huidige privacybeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het LinkedIn-cookiebeleid is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

21. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Twitter

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking heeft op deze website Twitter-componenten geïntegreerd. Twitter is een meertalige, openbaar toegankelijke microbloggingdienst waar gebruikers zogenaamde tweets kunnen plaatsen en verspreiden, d.w.z. korte berichten die beperkt zijn tot 280 karakters. Deze korte berichten zijn voor iedereen beschikbaar, ook voor mensen die niet op Twitter zijn geregistreerd. De tweets worden ook getoond aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twittergebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Bovendien maakt Twitter het mogelijk om een breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Telkens wanneer de betrokkene zich toegang verschaft tot een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking worden beheerd en waarop een Twitter-component (Twitter-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Twitter-component gevraagd om een weergave van de betreffende Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitter-buttons is te vinden op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. In het kader van dit technische proces wordt Twitter geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te herdistribueren, om deze website bekend te maken in de digitale wereld en om onze bezoekersaantallen te verhogen.

Indien de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Twitter, herkent Twitter bij elke oproep van onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Twitter-component verzameld en door Twitter aan de betreffende Twitter-account van de betrokkene toegewezen. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Twitter-buttons klikt, worden de gegevens en informatie die daarmee worden verzonden, toegewezen aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

Twitter ontvangt via de Twitter-component informatie dat de betreffende persoon onze website heeft bezocht als de betreffende persoon is ingelogd op Twitter op hetzelfde moment dat hij of zij onze website bezoekt, ongeacht of de betreffende persoon op de Twitter-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Twitter wordt verzonden, kan hij of zij de verzending verhinderen door uit te loggen uit zijn of haar Twitter-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

Het toepasselijke privacybeleid van Twitter is beschikbaar op https://twitter.com/privacy?lang=de.

22. Privacybeleid voor het gebruik en de toepassing van Xing

De datacontroleur heeft Xing-componenten in deze website geïntegreerd. Xing is een op internet gebaseerd sociaal netwerk dat gebruikers in staat stelt om verbinding te maken met bestaande zakelijke contacten en om nieuwe zakelijke contacten te leggen. Individuele gebruikers kunnen een persoonlijk profiel van zichzelf aanmaken op Xing. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen aanmaken of vacatures op Xing plaatsen.

De werkmaatschappij van Xing is XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking een van de afzonderlijke pagina’s van deze website oproept, die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking wordt bediend en waarop een Xing-component (Xing-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de betreffende Xing-component gevraagd om een weergave van de betreffende Xing-component te downloaden van Xing. Meer informatie over de Xing plug-ins vindt u op https://dev.xing.com/plugins. Als onderdeel van dit technische proces wordt Xing geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Xing is ingelogd, herkent Xing bij elke oproep op onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Xing-component en door Xing toegewezen aan de respectieve Xing-rekening van de betrokken persoon. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Xing-buttons klikt, bijvoorbeeld de “Share”-knop, wijst Xing deze informatie toe aan de persoonlijke Xing-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Xing ontvangt via de Xing-component informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijk met de toegang tot onze website op Xing is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Xing-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Xing wordt gestuurd, kan hij of zij de overdracht voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Xing-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

Het door Xing gepubliceerde reglement inzake gegevensbescherming, dat kan worden geraadpleegd op https://www.xing.com/privacy, geeft informatie over de verzameling, de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door Xing. Xing heeft ook informatie over gegevensbescherming gepubliceerd voor de XING Share knop op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

23. Privacybeleid voor het gebruik van YouTube

De gegevensbeheerder heeft YouTube-onderdelen geïntegreerd in deze website. YouTube is een internetvideoportal waar videoclips gratis door uitgevers kunnen worden geplaatst en waar andere gebruikers ze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren, eveneens gratis. Via YouTube kunnen alle soorten video’s worden gepubliceerd. Daarom zijn complete film- en televisieprogramma’s, maar ook muziekvideo’s, trailers of video’s die door de gebruikers zelf zijn gemaakt, via het internetportaal toegankelijk.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Telkens wanneer de betrokkene zich toegang verschaft tot een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking worden beheerd en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende YouTube-component gevraagd om een weergave van de betreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie op YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. In het kader van deze technische procedure worden YouTube en Google geïnformeerd over welke specifieke subpagina van onze website door de betreffende persoon wordt bezocht.

Als de persoon in kwestie tegelijkertijd is ingelogd op YouTube, herkent YouTube welke specifieke pagina van onze website de persoon in kwestie bezoekt door een subpagina met een YouTube-video op te roepen. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan de respectievelijke YouTube-account van de betrokken persoon.

YouTube en Google ontvangen via het YouTube-onderdeel informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht wanneer de betrokkene tegelijkertijd met zijn of haar bezoek aan onze website op YouTube is ingelogd, ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Indien de betrokkene niet wenst dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kan hij of zij de overdracht verhinderen door uit te loggen uit zijn of haar YouTube-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

Het door YouTube gepubliceerde privacybeleid, dat beschikbaar is op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

24. Rechtsgrondslag van de verwerking

Art. 6 I lit. een AVG dient onze onderneming als wettelijke basis voor verwerkingshandelingen waarvoor wij toestemming krijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de verlening van andere diensten of tegenprestaties, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b van de AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke bewerkingen die nodig zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld bij vragen over onze producten of diensten. Indien onze onderneming onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maakt, bijvoorbeeld om aan fiscale verplichtingen te voldoen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn of haar naam, leeftijd, gegevens van de ziektekostenverzekering of andere vitale informatie moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op Art. 6 I lit. d AVG.

Uiteindelijk zou de verwerking kunnen worden gebaseerd op art. 6 I lit. f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is om een legitiem belang van onze onderneming of van een derde partij veilig te stellen, tenzij de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene prevaleren. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek door de Europese wetgever zijn genoemd. In dit verband was hij van mening dat een rechtmatig belang kan worden verondersteld indien de betrokkene een klant van de verantwoordelijke persoon is (overweging 47, zin 2, AVG).

25. Rechtmatige belangen bij de door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde uitgevoerde verwerking

Indien de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f AVG, is het in ons legitiem belang om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren in het belang van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

26. De duur van de opslag van de persoonsgegevens

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist als ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering of het begin van het contract.

27. Wettelijke of contractuele bepalingen die de persoonsgegevens beschikbaar stellen; noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het niet verstrekken van de gegevens

Wij willen u erop wijzen dat de verstrekking van persoonsgegevens deels wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner).

Soms kan het voor het sluiten van een contract nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. Zo is de betrokkene verplicht ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf met hem/haar een contract afsluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten.

Voordat de betrokkene persoonlijke gegevens verstrekt, moet hij/zij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet zouden worden verstrekt.

28. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf vermijden we automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de gegevensbeschermingsverklaringsgenerator van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe gegevensbeschermingsfunctionaris Frankfurt am Main, in samenwerking met de in Keulen gevestigde gegevensbeschermingsadvocaat Christian Solmecke.

Data protection
We, Lobster DATA GmbH (Registered business address: Germany), process personal data for the operation of this website only to the extent technically necessary. All details in our privacy policy.
We, Lobster DATA GmbH (Registered business address: Germany), process personal data for the operation of this website only to the extent technically necessary. All details in our privacy policy.