Privacybeleid.

We zijn erg blij met je interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft voor de directie van Lobster DATA GmbH een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina’s van Lobster DATA GmbH is mogelijk zonder vermelding van persoonlijke gegevens. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale diensten van onze onderneming via onze website, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en als er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, zullen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, zal altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die van toepassing zijn op de Lobster DATA GmbH. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft Lobster DATA GmbH talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om te zorgen voor de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt. Desondanks kunnen gegevensoverdrachten via internet altijd onderhevig zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het iedere betrokkene vrij om persoonlijke gegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

Geïnformeerde toestemming:

Door mijn e-mailadres in te voeren en het vakje voor het privacybeleid voor contactformulieren op de Lobster website aan te vinken, geef ik Lobster DATA GmbH toestemming om mij regelmatig per e-mail informatie te sturen over het Lobster productportfolio. Ik kan mijn toestemming voor Lobster DATA GmbH te allen tijde intrekken.

1. DEFINITIES

De gegevensbeschermingsverklaring van Lobster DATA GmbH is gebaseerd op de termen die in de Europese Richtlijn en Verordening worden gebruikt bij het uitvaardigen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DS-GVO). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn. Om dit te garanderen, willen we de gebruikte termen vooraf uitleggen.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken we onder andere de volgende termen:

A) PERSOONLIJKE GEGEVENS

Persoonsgegevens zijn alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

B) BETROKKEN PERSOON

Betrokkene betekent elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke.

C) VERWERKING

Verwerking is elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

D) BEPERKING VAN DE VERWERKING

Beperking van verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

E) PROFILERING

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder om aspecten met betrekking tot de werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

F) PSEUDONIMISERING

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie apart wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

(G) VOOR DE VERWERKING VERANTWOORDELIJKE OF PERSOON DIE VERANTWOORDELIJK IS VOOR DE VERWERKING

De voor de verwerking verantwoordelijke of de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor deze verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat, kan de voor de verwerking verantwoordelijke of kunnen de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaat.

H) VERWERKER

Verwerker betekent een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan dat persoonsgegevens verwerkt namens de voor de verwerking verantwoordelijke.

I) ONTVANGER

Een ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan aan wie, al dan niet als derde, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifieke onderzoekstaak uit hoofde van de wetgeving van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

J) DERDE

Onder “derde” wordt verstaan een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander orgaan anders dan de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

K) TOESTEMMING

Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige, bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens.

2. NAAM EN ADRES VAN DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

De verantwoordelijke partij in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere wetten inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingsaard is:Lobster DATA GmbH Bräuhausstraße 1 82327 Tutzing Duitsland Telefoon: +49 8158 4529 300 E-mail: information@lobster.de Website: lobster-world.com

3. NAAM EN ADRES VAN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is: Franz Bertusch Lobster DATA GmbH Bräuhausstraße 1 82327 Tutzing Duitsland Telefoon: +49 8158 4529 321 E-mail: datenschutz@lobster.deWebsite: lobster-world.comElke betrokkene kan te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming met vragen of suggesties over gegevensbescherming.

4. COOKIES

Om je een ideaal bezoek aan onze website te kunnen bieden, maken we gebruik van zogenaamde cookies en vergelijkbare technologieën. Hieronder vallen cookies die technisch noodzakelijk zijn voor het beheer en de goede werking van onze website. Daarnaast gebruiken we cookies voor het anoniem verzamelen van statistieken en cookies die kunnen worden gebruikt om gepersonaliseerde inhoud af te spelen en weer te geven, zelfs nadat je onze website hebt bezocht. Via onze cookie-instellingen kun je zelf bepalen welke cookies je wilt toestaan. In de cookie-instellingen kun je ook zien welke cookies door welke serviceprovider moeten worden opgeslagen, met welke naam en welke levensduur. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken en dienovereenkomstig wijzigen in de cookie-instellingen. Je kunt de cookie-instellingen openen via de volgende link of via een overeenkomstige link in de voettekst.  a) Technisch noodzakelijk: Dit omvat alle technisch noodzakelijke scripts, cookies en andere elementen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is art. 6 lid 1 lit b.) DSGVO, voor zover deze cookiegegevens worden verwerkt voor het initiëren van een contract of contractverwerking.Als de verwerking niet dient voor het initiëren of uitvoeren van een contract, ligt ons gerechtvaardigd belang in het verbeteren van de functionaliteit van onze website. In dit geval is de rechtsgrondslag art. 6 lid 1 lit. f) DSGVO.b) Technisch niet noodzakelijk:Technisch niet noodzakelijke cookies zijn bijvoorbeeld cookies uit de categorieën “analyse / statistieken”, “personalisatie” of “advertenties / advertenties”. Hier worden bezoekers, website hits en diverse andere gegevens anoniem opgeslagen, maar alleen als je hier expliciet toestemming voor geeft.   c) Verwijderingsoptie: Je kunt de installatie van cookies voorkomen of beperken door je internetbrowser in te stellen. Je kunt ook cookies die al zijn opgeslagen op elk gewenst moment verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn echter afhankelijk van de specifieke internetbrowser die je gebruikt. Als je vragen hebt, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van je internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning.Als u echter de installatie van cookies verhindert of beperkt, kan dit betekenen dat niet alle functies van onze website volledig kunnen worden gebruikt.We gebruiken de toestemmingshulp “Real Cookie Banner” om de gebruikte cookies en vergelijkbare technologieën (trackingpixels, webbakens, enz.) en de bijbehorende toestemmingen te beheren. Meer informatie over de werking van “Real Cookie Banner” is te vinden op https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens in deze context is art. 6 lid 1 lit. c DS-GVO en art. 6 lid 1 lit. f DS-GVO. Ons legitieme belang is het beheer van de gebruikte cookies en soortgelijke technologieën en de bijbehorende toestemmingen.Het verstrekken van de persoonsgegevens is niet contractueel verplicht en ook niet noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Je bent niet verplicht om de persoonsgegevens te verstrekken. Als u de persoonsgegevens niet verstrekt, kunnen wij uw toestemmingen niet beheren.Geschiedenis van privacy-instellingenToestemming intrekken

5. VERZAMELEN VAN ALGEMENE GEGEVENS EN INFORMATIE

De website van Lobster DATA GmbH verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem op onze website terechtkomt (zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden geopend, (5) de datum en tijd van een toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Lobster DATA GmbH geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig (1) om de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) om de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) om de langdurige operabiliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen en (4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor vervolging in geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de Lobster DATA GmbH enerzijds anoniem verzamelde gegevens en informatie en anderzijds met het doel om de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te vergroten, zodat we uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau kunnen garanderen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden apart opgeslagen van de persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

6. REGISTRATIE OP ONZE WEBSITE

De betrokkene heeft de mogelijkheid zich te registreren op de website van de verwerkingsverantwoordelijke door persoonsgegevens te verstrekken. De persoonsgegevens die in dit verband worden doorgegeven aan de voor de verwerking verantwoordelijke, komen voort uit het invoermasker dat is gebruikt voor de registratie. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de beheerder en voor zijn eigen doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke kan ervoor zorgen dat de gegevens worden doorgegeven aan een of meer verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend zal gebruiken voor intern gebruik dat kan worden toegeschreven aan de verwerkingsverantwoordelijke.Bij registratie op de website van de verwerkingsverantwoordelijke worden ook het IP-adres dat door de internetprovider (ISP) van de betrokkene is toegewezen, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond van het feit dat alleen op deze manier misbruik van onze diensten kan worden voorkomen en, indien nodig, deze gegevens het mogelijk maken om strafbare feiten die zijn gepleegd op te helderen. In dit opzicht is de opslag van deze gegevens noodzakelijk voor de bescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking. In principe worden deze gegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om ze door te geven of het doorgeven het doel van strafrechtelijke vervolging dient.De registratie van de betrokkene door het vrijwillig verstrekken van persoonsgegevens dient het doel van de verantwoordelijke voor de verwerking om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die vanwege de aard van de zaak alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen zijn te allen tijde vrij om de tijdens de registratie verstrekte persoonsgegevens te wijzigen of volledig uit de database van de voor de verwerking verantwoordelijke te laten verwijderen.De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt elke betrokkene op verzoek te allen tijde informatie over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Bovendien corrigeert of verwijdert de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, mits dit niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Het voltallige personeel van de verwerkingsverantwoordelijke staat in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersoon.

7. ABONNEMENT OP ONZE NIEUWSBRIEF

Op de website van Lobster DATA GmbH wordt gebruikers de mogelijkheid geboden om zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. De persoonsgegevens die bij het bestellen van de nieuwsbrief aan de controller worden doorgegeven, worden gespecificeerd in het daarvoor gebruikte invoermasker.Lobster DATA GmbH informeert haar klanten en zakenpartners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van de onderneming. In principe kan de betrokkene de nieuwsbrief van onze onderneming alleen ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich aanmeldt voor de mailing van de nieuwsbrief. Om juridische redenen wordt er een bevestigingsmail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor de eerste keer is geregistreerd voor de verzending van de nieuwsbrief via de dubbele opt-in procedure. Deze bevestigingsmail dient om te controleren of de eigenaar van het e-mailadres als de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief.Bij het registreren voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres op van het computersysteem dat de betrokkene gebruikt op het moment van registratie, zoals toegewezen door de internetprovider (ISP), evenals de datum en tijd van registratie. Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om het (mogelijke) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient daarom als juridische waarborg voor de verwerkingsverantwoordelijke.De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Bovendien kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd als dit noodzakelijk is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of een gerelateerde registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of wijzigingen in de technische omstandigheden. Er worden geen persoonlijke gegevens die zijn verzameld in het kader van de nieuwsbriefdienst doorgegeven aan derden. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan op elk moment door de betrokkene worden opgezegd. De toestemming voor het opslaan van persoonlijke gegevens, die de betrokkene ons heeft gegeven voor het verzenden van de nieuwsbrief, kan te allen tijde worden ingetrokken. Om de toestemming in te trekken, staat er een link in elke nieuwsbrief. Verder is het ook mogelijk om je op elk gewenst moment rechtstreeks op de website van de verwerkingsverantwoordelijke af te melden voor de nieuwsbriefverzending of om de verwerkingsverantwoordelijke hiervan op een andere manier op de hoogte te stellen.

8. NIEUWSBRIEF-TRACKING

De nieuwsbrieven van Lobster DATA GmbH bevatten zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om registratie van logbestanden en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingesloten trackingpixel kan Lobster DATA GmbH zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene is geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene zijn opgeroepen.Dergelijke persoonsgegevens die via de in de nieuwsbrieven opgenomen trackingpixels worden verzameld, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de afzonderlijke verklaring van toestemming die in dit verband is gegeven, in te trekken via de dubbele opt-in procedure. Na herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. De Lobster DATA GmbH beschouwt een intrekking van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een intrekking.

9. CONTACTMOGELIJKHEID VIA DE WEBSITE

Op basis van wettelijke bepalingen bevat de website van de Lobster DATA GmbH gegevens die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maken, evenals directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de controller, worden de persoonlijke gegevens die door de betrokkene zijn verzonden automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verwerkingsverantwoordelijke worden doorgegeven, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van of het contact met de betrokkene. Dergelijke persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld via de trackingpixels in de nieuwsbrieven worden opgeslagen en geanalyseerd door de verwerkingsverantwoordelijke om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de afzonderlijke verklaring van toestemming die in dit verband is gegeven, in te trekken via de dubbele opt-in procedure. Na herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. De Lobster DATA GmbH beschouwt een intrekking van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een intrekking.

10. ROUTINEMATIG WISSEN EN BLOKKEREN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen gedurende de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer dit wordt bepaald door de Europese Richtlijn en Verordening of een andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of als een door de Europese richtlijn en verordening Maker of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagperiode verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

11. RECHTEN VAN DE BETROKKENE

(a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke bevestiging te krijgen of hem of haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Als een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

a) Recht op toegang
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om te allen tijde kosteloos van de verwerkingsverantwoordelijke informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen en een kopie van die informatie. Daarnaast heeft de Europese Richtlijn en Verordening de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

 • de doeleinden van de verwerking
 • de categorieën van verwerkte persoonsgegevens
 • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, in het bijzonder in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties
 • indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om deze duur te bepalen
 • het bestaan van het recht om rectificatie of wissing van de hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, of beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, of het recht om tegen een dergelijke verwerking bezwaar te maken
 • het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  als de persoonsgegevens niet bij de betrokkene zijn verzameld: Alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, op grond van artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen over de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te krijgen over de passende waarborgen met betrekking tot de doorgifte.

Als een betrokkene dit recht op toegang wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

a) Recht op rectificatie

Elke persoon die getroffen wordt door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn en verordening verleende recht om onmiddellijke rectificatie te vragen van persoonsgegevens die op hem of haar betrekking hebben en die onjuist zijn. Bovendien heeft de betrokkene het recht om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen, ook door middel van een aanvullende verklaring, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking.

Als een betrokkene dit recht op rectificatie wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht op wissen

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke te verlangen dat de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld worden gewist, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

 • De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer noodzakelijk zijn.
 • De betrokkene herroept de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd op grond van art. 6, lid 1, onder a) DS-GVO of art. 9, lid 2, onder a) DS-GVO en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
 • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21(1) DS-GVO en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van Art. 21(2) DS-GVO.
 • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting op grond van Unierecht of lidstatelijk recht waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
 • De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8, lid 1 DS-GVO.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst te regelen dat de door Lobster DATA GmbH opgeslagen persoonsgegevens worden gewist, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Lobster DATA GmbH zorgt ervoor dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

Als de persoonsgegevens openbaar zijn gemaakt door de Lobster DATA GmbH en ons bedrijf verantwoordelijk is op grond van Art. 17 Para. 1 DS-GVO, zal Lobster DATA GmbH redelijke maatregelen treffen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken te compenseren voor de verwerking van de gepubliceerde persoonsgegevens, rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van implementatie, om de betrokkene te informeren dat hij of zij die andere verwerkingsverantwoordelijken heeft verzocht om alle links naar de persoonsgegevens of kopieën of reproducties van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van de Lobster DATA GmbH regelt het noodzakelijke in individuele gevallen.

e) Recht op beperking van de verwerking

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, toegekend door de Europese richtlijn en verordening, om van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
 • De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
 • De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.
 • De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR en het is nog niet duidelijk of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan en een betrokkene wil verzoeken om beperking van de door Lobster DATA GmbH opgeslagen persoonsgegevens, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van de Lobster DATA GmbH zal de beperking van de verwerking regelen.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Elke persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt geraakt, heeft het recht, dat door de Europese richtlijn en verordening wordt verleend, om de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een verwerkingsverantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen. De betrokkene heeft ook het recht om dergelijke gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven zonder belemmering van de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR en de verwerking op geautomatiseerde wijze plaatsvindt, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

Bovendien heeft de betrokkene bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht om de rechtstreekse overdracht van persoonsgegevens van een verwerkingsverantwoordelijke naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen, indien dit technisch haalbaar is en mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met elke medewerker van Lobster DATA GmbH.

g) Recht op bezwaar

Elke betrokkene op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht om te allen tijde bezwaar te maken, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die wordt uitgevoerd op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de DS-GVO. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

De Lobster DATA GmbH zal de persoonsgegevens niet langer verwerken in geval van bezwaar, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Als de Lobster DATA GmbH persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing, heeft de betrokkene het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke marketing. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden, zal Lobster DATA GmbH de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die door de Lobster DATA GmbH wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden, of voor statistische doeleinden op grond van artikel 89, lid 1, van de verordening gegevensbescherming (DS-GVO), tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van Lobster DATA GmbH of een andere medewerker. De betrokkene is ook vrij om zijn recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures met behulp van technische specificaties in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG.

h) Geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, inclusief profilering

Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in aanmerkelijke mate treft, tenzij het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) wordt toegestaan door wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en die wetgeving passende maatregelen bevat om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te waarborgen, of (3) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke, of (2) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal Lobster DATA GmbH passende maatregelen treffen om de rechten en vrijheden en gerechtvaardigde belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder ten minste het recht om de betrokkene te betrekken bij de verwerkingsverantwoordelijke, zijn standpunt kenbaar te maken en het besluit aan te vechten.

Als de betrokkene de rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluiten wil uitoefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de gegevensbeschermingswetgeving

Elke betrokkene op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om zijn of haar toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Als de betrokkene gebruik wil maken van het recht om de toestemming in te trekken, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

12. GEGEVENSBESCHERMING BIJ SOLLICITATIES EN DE SOLLICITATIEPROCEDURE

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten ten behoeve van het beheer van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden uitgevoerd. Dit is met name het geval wanneer een sollicitant relevante sollicitatiedocumenten langs elektronische weg bij de verwerkingsverantwoordelijke indient, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier dat beschikbaar is op de website. Als de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidsovereenkomst sluit met een sollicitant, worden de doorgegeven gegevens opgeslagen om de arbeidsrelatie te verwerken in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Als de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, worden de sollicitatiedocumenten automatisch twee maanden na de kennisgeving van het afwijzingsbesluit verwijderd, mits geen andere legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke in strijd zijn met deze verwijdering. Een ander gerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld een bewijsplicht in een procedure op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AGG).

13. GEGEVENSBESCHERMINGSBEPALINGEN OVER HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN FACEBOOK

De controller heeft onderdelen van het bedrijf Facebook op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats op het internet, een online gemeenschap die gebruikers meestal in staat stelt om met elkaar te communiceren en te interageren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Indien een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de respectieve Facebook-component ertoe gebracht om een weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. In het kader van deze technische procedure ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de volledige duur van het desbetreffende verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan de Facebook-account van de betrokkene toegewezen. Als de betrokkene een van de geïntegreerde Facebook-knoppen op onze website activeert, bijvoorbeeld de knop “Vind ik leuk”, of als de betrokkene een reactie plaatst, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd bij Facebook op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Facebook-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat kan worden geraadpleegd op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende toepassingen beschikbaar waarmee het verzenden van gegevens naar Facebook kan worden onderdrukt. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om het verzenden van gegevens naar Facebook te onderdrukken.

14. PRIVACYBELEID VOOR HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN GETTY IMAGES-BEELDEN

De controller heeft onderdelen van het bedrijf Getty Images geïntegreerd op deze website. Getty Images is een Amerikaans stockfotobureau. Een fotoagentschap is een bedrijf dat foto’s en ander beeldmateriaal op de markt aanbiedt. Fotobureaus brengen meestal foto’s, illustraties en filmmateriaal op de markt. Verschillende klanten, met name website-exploitanten, redacties van print- en tv-media en reclamebureaus, geven de beelden die ze gebruiken in licentie via een fotoagentschap.

De werkmaatschappij van de Getty Images onderdelen is Getty Images International, 1st Floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Ierland.

Getty Images staat het (eventueel gratis) embedden van stockafbeeldingen toe. Embedden is het opnemen of integreren van specifieke inhoud van derden, bijvoorbeeld tekst, video of beeldgegevens, die wordt geleverd door een website van een derde partij en vervolgens verschijnt op de eigen website van de gebruiker. Voor het insluiten wordt een zogenaamde insluitcode gebruikt. Een embeddingcode is een HTML-code die door een exploitant van een internetpagina in een internetpagina wordt geïntegreerd. Als een embeddingcode door een exploitant van een internetpagina is geïntegreerd, wordt de externe inhoud van de andere internetpagina standaard direct weergegeven zodra een internetpagina wordt bezocht. Om de externe content weer te geven, wordt de externe content direct vanaf de andere website geladen. Getty Images biedt meer informatie over het insluiten van content onder de link http://www.gettyimages.de/resources/embed.

Via de technische implementatie van de insluitcode, die de weergave van afbeeldingen van Getty Images mogelijk maakt, wordt het IP-adres van de internetverbinding via welke de betrokkene onze website bezoekt, doorgegeven aan Getty Images. Bovendien registreert Getty Images onze website, het gebruikte browsertype, de browsertaal, het tijdstip en de duur van de toegang. Daarnaast kan Getty Images navigatiegegevens verzamelen, d.w.z. informatie over welke subpagina’s de betrokkene heeft bezocht en op welke links is geklikt, evenals andere interacties die de betrokkene heeft uitgevoerd tijdens zijn bezoek aan onze website. Deze gegevens kunnen worden opgeslagen en geanalyseerd door Getty Images.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Getty Images zijn te vinden op https://www.gettyimages.de/company/privacy-policy.

15. GEGEVENSBESCHERMINGSBEPALINGEN OVER HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN GOOGLE ANALYTICS (MET ANONIMISERINGSFUNCTIE)

De beheerder heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, compileren en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder andere gegevens over de website van waaruit een betrokkene een website heeft bezocht (zogenaamde verwijzers), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en om de kosten en baten van internetreclame te analyseren.

De beheerder van het onderdeel Google Analytics is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De controller gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als de toegang tot onze internetpagina’s afkomstig is uit een lidstaat van de Europese Unie of uit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is het analyseren van de bezoekersstroom op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten samen te stellen over de activiteiten op onze website en om andere diensten aan te bieden in verband met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt opgeroepen die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, zorgt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch voor dat de desbetreffende Google Analytics-component gegevens doorgeeft aan Google ten behoeve van online analyse. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, dat Google onder andere gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te traceren en vervolgens commissieberekeningen mogelijk te maken.

Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, zoals het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie waarmee de betrokkene onze website bezoekt. Telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, inclusief het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens delen met derden.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser, zoals hierboven reeds beschreven, en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie die al door Google Analytics is geplaatst op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door Google Analytics worden gegenereerd en verband houden met het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van dergelijke gegevens door Google en om een dergelijke verwerking te voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene een browser add-on downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan internetpagina’s aan Google mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon waarover hij of zij controle heeft, kan de browser add-on opnieuw worden geïnstalleerd of geactiveerd.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt in meer detail uitgelegd onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

16. GEGEVENSBESCHERMINGSBEPALINGEN OVER HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN GOOGLE REMARKETING

De controller heeft Google Remarketing-diensten geïntegreerd op deze website. Google Remarketing is een functie van Google Ads waarmee een bedrijf advertenties kan weergeven aan internetgebruikers die eerder de website van het bedrijf hebben bezocht. De integratie van Google Remarketing stelt een bedrijf dus in staat om gebruikersgerelateerde reclame te maken en op die manier voor de internetgebruiker relevante advertenties weer te geven.

De exploitant van de Google Remarketing-diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google Remarketing is om interessespecifieke advertenties weer te geven. Met Google Remarketing kunnen we advertenties weergeven via het advertentienetwerk van Google of deze laten weergeven op andere internetpagina’s die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. De cookie stelt Google in staat om de bezoeker van onze website te herkennen wanneer hij of zij vervolgens websites bezoekt die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Telkens wanneer een website wordt bezocht waarop de Google Remarketingdienst is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de betrokkene zich automatisch bij Google. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Google kennis over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder andere gebruikt om interessante advertenties weer te geven.

Door middel van de cookie worden persoonlijke gegevens, zoals de door de betrokkene bezochte websites, opgeslagen. Telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt, worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens delen met derden.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser, zoals hierboven reeds beschreven, en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie die al door Google Analytics is geplaatst op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Om dit te doen, moet de betrokkene de link www.google.de/settings/ads oproepen vanuit een van de internetbrowsers die hij of zij gebruikt en daar de gewenste instellingen maken.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

17. GOOGLE WEB FONTS

Voor een uniform lettertype gebruiken we webfonts van Google. Hierbij laadt de browser de gewenste lettertypen in de cache (browser) wanneer de pagina wordt opgeroepen en zo kunnen de lettertypen correct worden weergegeven. Om deze reden moet er een verbinding met de Google-servers tot stand worden gebracht, waarbij Google te weten komt dat onze website via jouw IP is opgevraagd. We gebruiken de webfonts in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze (online) aanbiedingen, wat een gerechtvaardigd belang is volgens art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Als je pc geen webfonts ondersteunt, wordt natuurlijk een standaardlettertype weergegeven.

Meer informatie over Google Web Fonts vind je hier:

https://developers.google.com/fonts/faq en daarnaast – Google privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/.

De uitvoerende onderneming van de Google Remarketing-services is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google Remarketing is het weergeven van voor interesses relevante advertenties. Met Google Remarketing kunnen we advertenties weergeven via het advertentienetwerk van Google of deze laten weergeven op andere internetpagina’s die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.

Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. De cookie stelt Google in staat om de bezoeker van onze website te herkennen wanneer hij of zij vervolgens websites bezoekt die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Telkens wanneer een website wordt bezocht waarop de Google Remarketingdienst is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de betrokkene zich automatisch bij Google. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Google kennis over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder andere gebruikt om interessante advertenties weer te geven.

Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, zoals de websites die de betrokkene heeft bezocht. Telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt, worden persoonsgegevens, waaronder het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens delen met derden.

De betrokkene kan te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser, zoals hierboven reeds beschreven, en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie die al door Google Analytics is geplaatst op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Om dit te doen, moet de betrokkene de link www.google.de/settings/ads oproepen vanuit een van de internetbrowsers die hij of zij gebruikt en daar de gewenste instellingen maken.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

18. GEGEVENSBESCHERMINGSBEPALINGEN OVER HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN GOOGLE-ADS

De beheerder heeft Google Ads geïntegreerd op deze website. Google Ads is een internetadvertentiedienst waarmee adverteerders advertenties kunnen weergeven in zowel de zoekmachineresultaten van Google als in het advertentienetwerk van Google. Met Google Ads kan een adverteerder vooraf bepaalde trefwoorden opgeven, waardoor een advertentie uitsluitend in de resultaten van de zoekmachine van Google wordt weergegeven wanneer de gebruiker een trefwoordrelevant zoekresultaat opzoekt met de zoekmachine. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties door middel van een automatisch algoritme en in overeenstemming met de vooraf gedefinieerde trefwoorden verspreid op websites die relevant zijn voor het onderwerp.

De exploitatiemaatschappij van de Google Ads-services is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van Google Ads is om reclame te maken voor onze website door interesserelevante advertenties weer te geven op de websites van derden en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine en om advertenties van derden weer te geven op onze website.

Als een betrokkene onze website bezoekt via een Google-advertentie, wordt een zogenaamde conversiecookie door Google opgeslagen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie verliest na dertig dagen zijn geldigheid en dient niet om de betrokkene te identificeren. De conversiecookie wordt gebruikt om bij te houden of bepaalde subpagina’s, bijvoorbeeld het winkelmandje van een online shopsysteem, op onze website zijn opgeroepen, mits de cookie nog niet is verlopen. De conversie-cookie stelt zowel ons als Google in staat om bij te houden of een betrokkene die onze website heeft bezocht via een advertentie een verkoop heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop van goederen heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversie-cookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website samen te stellen. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen die via advertenties naar ons zijn doorverwezen, d.w.z. om het succes of falen van de respectieve advertenties te bepalen en onze advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google Ads ontvangen informatie van Google waarmee de betrokkene zou kunnen worden geïdentificeerd.

Door middel van de conversiecookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, zoals de websites die de betrokkene heeft bezocht. Telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt, worden persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de internetverbinding die de betrokkene gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke gegevens worden opgeslagen door Google in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens delen met derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser, zoals hierboven reeds beschreven, en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt ook dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een cookie die al is ingesteld door Google Ads op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde advertenties van Google. Om dit te doen, moet de betrokkene de link www.google.de/settings/ads oproepen vanuit een van de internetbrowsers die hij of zij gebruikt en daar de gewenste instellingen maken.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

19. GEGEVENSBESCHERMINGSBEPALINGEN OVER HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN LINKEDIN

De controller heeft onderdelen van de LinkedIn Corporation op deze website geïntegreerd. LinkedIn is een sociaal netwerk op internet waarmee gebruikers contact kunnen leggen met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. Meer dan 400 miljoen geregistreerde mensen gebruiken LinkedIn in meer dan 200 landen. Daarmee is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en een van de meest bezochte websites ter wereld.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Voor gegevensbeschermingskwesties buiten de VS is LinkedIn Ierland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

Bij elke individuele oproep van onze website die uitgerust is met een LinkedIn component (LinkedIn plug-in), zorgt deze component ervoor dat de browser die de betrokkene gebruikt een overeenkomstige weergave van de component van LinkedIn downloadt. Meer informatie over LinkedIn plug-ins kan gevonden worden op https://developer.linkedin.com/plugins. In het kader van deze technische procedure krijgt LinkedIn te horen welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij LinkedIn is ingelogd, herkent LinkedIn welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt bij elke oproep van onze website door de betrokkene en voor de volledige duur van het respectieve verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn component en door LinkedIn toegewezen aan de respectievelijke LinkedIn account van de betrokkene. Als de betrokkene een op onze website geïntegreerde LinkedIn button activeert, wijst LinkedIn deze informatie toe aan het persoonlijke LinkedIn gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

LinkedIn ontvangt altijd informatie via de LinkedIn component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd bij LinkedIn is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de LinkedIn component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar LinkedIn wordt doorgestuurd, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar LinkedIn account voordat hij of zij onze website bezoekt.

LinkedIn biedt de mogelijkheid om zich af te melden voor e-mailberichten, sms-berichten en gerichte advertenties en om advertentie-instellingen te beheren op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn gebruikt ook partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen plaatsen. Dergelijke cookies kunnen geweigerd worden op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het privacybeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

20. GEGEVENSBESCHERMINGSBEPALINGEN OVER HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN XING

De controller heeft onderdelen van Xing geïntegreerd op deze website. Xing is een sociaal netwerk op internet waarmee gebruikers in contact kunnen komen met bestaande zakelijke contacten en nieuwe zakelijke contacten kunnen leggen. Individuele gebruikers kunnen een persoonlijk profiel van zichzelf aanmaken op Xing. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bedrijfsprofielen aanmaken of vacatures publiceren op Xing.

De werkmaatschappij van Xing is XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die wordt beheerd door de controller wordt opgeroepen en waarop een Xing-component (Xing-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de betreffende Xing-component automatisch gevraagd om een weergave van de betreffende Xing-component van Xing te downloaden. Meer informatie over de Xing plug-ins is te vinden op https://dev.xing.com/plugins. In het kader van deze technische procedure ontvangt Xing informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Xing is ingelogd, herkent Xing welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt telkens als de betrokkene onze website oproept en voor de volledige duur van het betreffende verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Xing-component en door Xing toegewezen aan het Xing-account van de betrokkene. Als de betrokkene een van de Xing-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de knop “Delen”, wijst Xing deze informatie toe aan het persoonlijke Xing-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

Xing ontvangt altijd informatie via de Xing-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij Xing op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Xing-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Xing wordt verzonden, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Xing-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

De door Xing gepubliceerde bepalingen inzake gegevensbescherming, die toegankelijk zijn op https://www.xing.com/privacy, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Xing. Bovendien heeft Xing informatie over gegevensbescherming gepubliceerd voor de XING Share-knop op https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

21. GEGEVENSBESCHERMINGSBEPALINGEN OVER HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN TWITTER

De controller heeft Twitter-componenten geïntegreerd op deze website. Twitter is een meertalige, publiek toegankelijke microblogdienst waarop gebruikers zogenaamde tweets kunnen publiceren en verspreiden, d.w.z. korte berichten van maximaal 280 tekens. Deze korte berichten zijn voor iedereen toegankelijk, ook voor mensen die niet bij Twitter zijn geregistreerd. De tweets worden echter ook getoond aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Bovendien maakt Twitter het mogelijk om een breed publiek aan te spreken via hashtags, links of retweets.

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die door de controller wordt beheerd, wordt opgeroepen en waarop een Twitter-component (Twitter-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de desbetreffende Twitter-component ertoe gebracht een weergave van de desbetreffende Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitterbuttons is te vinden op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. In het kader van deze technische procedure ontvangt Twitter informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te verspreiden, om deze website bekend te maken in de digitale wereld en om onze bezoekersaantallen te verhogen.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Twitter is ingelogd, herkent Twitter welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt telkens als de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het betreffende verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Twitter-component en door Twitter toegewezen aan de desbetreffende Twitter-account van de betrokkene. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Twitter-buttons activeert, worden de aldus verzonden gegevens en informatie toegewezen aan de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

Twitter ontvangt altijd informatie via de Twitter-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is ingelogd op Twitter op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Twitter-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Twitter wordt verzonden, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Twitter-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Twitter zijn beschikbaar op https://twitter.com/privacy?lang=de.

22. BEPALINGEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING OVER HET GEBRUIK EN DE TOEPASSING VAN YOUTUBE

De controller heeft YouTube-componenten geïntegreerd op deze website. YouTube is een videoportaal op internet waarop uitgevers van video’s gratis videoclips kunnen plaatsen en andere gebruikers deze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren, eveneens gratis. Via YouTube kunnen allerlei soorten video’s worden gepubliceerd, waardoor complete film- en televisieprogramma’s, maar ook muziekvideo’s, trailers of video’s die door gebruikers zelf zijn gemaakt, toegankelijk zijn via het internetportaal.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website die wordt beheerd door de voor de verwerking verantwoordelijke wordt opgeroepen en waarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de desbetreffende YouTube-component automatisch ertoe gebracht een weergave van de desbetreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. In het kader van deze technische procedure ontvangen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt wanneer een subpagina met een YouTube-video wordt opgeroepen. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen altijd informatie via de YouTube-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is ingelogd op YouTube op het moment dat onze website wordt opgeroepen; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar YouTube-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

De door YouTube gepubliceerde gegevensbeschermingsbepalingen, die toegankelijk zijn op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

23. RECHTSGRONDSLAG VAN DE VERWERKING

Artikel 6 I lit. a DS-GVO dient voor ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarbij we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of de levering van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. b van de GDPR. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker op ons terrein gewond raakt en als gevolg daarvan zijn of haar naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij moet worden doorgegeven. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I lit. d DS-GVO.
Tot slot zouden verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op art. 6 I lit. f DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te beschermen, mits de belangen, grondrechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kon worden verondersteld als de betrokkene een klant van de verwerkingsverantwoordelijke is (overweging 47 zin 2 DS-GVO).

De werkmaatschappij van Twitter is Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen waarop een Twitter-component (Twitter-button) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de desbetreffende Twitter-component automatisch ertoe gebracht een weergave van de desbetreffende Twitter-component van Twitter te downloaden. Meer informatie over de Twitterbuttons is te vinden op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. In het kader van deze technische procedure ontvangt Twitter informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te verspreiden, om deze website bekend te maken in de digitale wereld en om onze bezoekersaantallen te verhogen.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Twitter is ingelogd, herkent Twitter welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt telkens als de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het betreffende verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Twitter-component en door Twitter toegewezen aan de desbetreffende Twitter-account van de betrokkene. Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Twitter-buttons activeert, worden de aldus verzonden gegevens en informatie toegewezen aan de persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betrokkene en door Twitter opgeslagen en verwerkt.

Twitter ontvangt altijd informatie via de Twitter-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene is ingelogd op Twitter op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Twitter-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Twitter wordt verzonden, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Twitter-account voordat hij of zij onze website bezoekt.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Twitter zijn beschikbaar op https://twitter.com/privacy?lang=de.

De werkmaatschappij van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, VS. Voor gegevensbeschermingskwesties buiten de VS is LinkedIn Ierland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk.

Bij elke individuele oproep van onze website die uitgerust is met een LinkedIn component (LinkedIn plug-in), zorgt deze component ervoor dat de browser die de betrokkene gebruikt een overeenkomstige weergave van de component van LinkedIn downloadt. Meer informatie over LinkedIn plug-ins kan gevonden worden op https://developer.linkedin.com/plugins. In het kader van deze technische procedure krijgt LinkedIn te horen welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij LinkedIn is ingelogd, herkent LinkedIn welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt bij elke oproep van onze website door de betrokkene en voor de volledige duur van het respectieve verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn component en door LinkedIn toegewezen aan de respectievelijke LinkedIn account van de betrokkene. Als de betrokkene een op onze website geïntegreerde LinkedIn button activeert, wijst LinkedIn deze informatie toe aan het persoonlijke LinkedIn gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op.

LinkedIn ontvangt altijd informatie via de LinkedIn component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd bij LinkedIn is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de LinkedIn component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar LinkedIn wordt doorgestuurd, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar LinkedIn account voordat hij of zij onze website bezoekt.

LinkedIn biedt de mogelijkheid om zich af te melden voor e-mailberichten, sms-berichten en gerichte advertenties en om advertentie-instellingen te beheren op https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls. LinkedIn gebruikt ook partners zoals Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame, die cookies kunnen plaatsen. Dergelijke cookies kunnen geweigerd worden op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Het privacybeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Het cookiebeleid van LinkedIn is beschikbaar op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

24. GERECHTVAARDIGDE BELANGEN BIJ VERWERKING DOOR DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE OF EEN DERDE PARTIJ

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO, is ons gerechtvaardigd belang de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

25. DUUR VAN DE OPSLAG VAN DE PERSOONSGEGEVENS.

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de betreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van deze periode worden de betreffende gegevens routinematig gewist als ze niet langer nodig zijn voor het uitvoeren of initiëren van het contract.

26. WETTELIJKE OF CONTRACTUELE VEREISTEN VOOR HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS; NOODZAAK VOOR HET SLUITEN VAN HET CONTRACT; VERPLICHTING VAN DE BETROKKENE OM DE PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN; MOGELIJKE GEVOLGEN VAN HET NIET VERSTREKKEN VAN DE PERSOONSGEGEVENS

We willen je erop wijzen dat het verstrekken van persoonsgegevens soms wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner).
Soms kan het voor het sluiten van een contract nodig zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem of haar sluit. Als de persoonsgegevens niet worden verstrekt, kan het contract met de betrokkene niet worden gesloten.
Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, moet hij of zij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval informeren of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

27. BESTAAN VAN GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Als verantwoordelijk bedrijf maken wij geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de generator van de gegevensbeschermingsverklaring van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe functionaris voor gegevensbescherming Frankfurt am Main, in samenwerking met de Keulse advocaat voor gegevensbescherming Christian Solmecke.